Bạn đang xem theo dòng thời gian:

Tào Thực bảy bước thành thơ

Tôn Quyền chiếm được Kinh Châu, giết Quan Vũ sợ Lưu Bị báo thù, liền phái sứ giả đem thư gửi Tào Tháo tỏ ý sẵn lòng quy thuận và khuyên Tào Tháo nên thuận theo mệnh tròi, lên ngôi xưng đế, Tào Tháo nhận thư, tiện tay đưa cho các thủ hạ xem rồi…

Lã Mông áo trắng qua sông

Lời Tư Mã Ý rất phù hợp với tình hình thực tế. Lưu Bị và Tôn Quyền tuy liên minh vói nhau, nhưng vẫn chứa chất nhiều mâu thuẫn. Khi Lỗ Túc còn sống, luôn chủ trương hoà hảo để cùng nhau đối phó với Tào Tháo. Nhưng khi Lỗ Túc chết đi, người thay thế…

Quan Vũ dìm bảy đạo quân

Sau khi Lưu Bị chiếm được Ích Châu. Tôn Quyền cử người sang đòi lại Kinh Châu. Lưu Bị không đồng ý trả. Vì tranh chấp Kinh Châu, hai bên suýt phá vỡ liên minh. Sau vì Tào Tháo chuẩn bị đánh Hán Trung, trực tiếp uy hiếp Ích Châu, Lưu Bị và Tôn Quyền đều thấy Tào Tháo mới…

Thái Văn Cơ về Hán

Từ sau khi thua trận Xích Bích, Tào Tháo để ra mấy năm chỉnh đốn nội chính, khôi phục quân đội và tự phong là Ngụy Công. Năm 216, lại nâng tước vị của mình là Ngụy Vương (đô thành ở Nghiệp Thành). Uy danh của Tào Tháo ở miền Bắc rất lớn, ngay đến thiên tử của…

Lưu Bị vào Ích Châu

Sau trận Xich Bich, Chu Du lại mất hơn một năm nữa mới đánh quân Tào ra khỏi Kinh Châu. Sau đó, giữa Lưu Bị và Tôn Quyền xảy ra chuyện tranh chấp Kinh Châu. Lưu Bị cho rằng Kinh Châu vốn là của Lưu Biểu, là người anh em đồng tộc với mình. Lưu Biểu chết đi thì Lưu Bị phải là người kế…

Hoa Đà Trị Bệnh

Tào Tháo đại bại ở Xích Bích, chạy về Hứa Đô, trong lòng buồn bã. Đúng vào lúc, đứa con nhỏ mà Tào Tháo yêu mến nhất là Thương Thư lại mắc bệnh nặng, tìm nhiều thầy thuốc chạy chữa vẫn không hiệu quả. Nhìn đứa con sắp chết, Tào Tháo thương cảm thán: "Nếu…

Chu Du đánh hỏa công ở Xích Bích

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi dẹp yên miền Bắc, năm 208 Tào Tháo đem đại quân xuống miền Nam đánh Lưu Biểu. Binh mã Tào Tháo chưa tói Kinh Châu, Lưu Biểu đã ốm chết. Con Lưu Biểu là Lưu Tông nghe nói thanh thế quân Tào lớn mạnh thì sợ…

Gia Cát Lượng Vạch Đối Sách ở Long Trung

Sau đại chiến Quan Độ, Lưu Bị chạy tới Kinh Châu nương nhờ Lưu Biểu. Biểu cấp cho Lưu Bị một số người ngựa, cho ra đóng ở Tân Dã (nay là huyện Tân Dã, Hà Nam). Lưu Bị ở Kinh Châu mấy năm, được Lưu Biểu đối đãi như thượng khách. Nhưng Lưu Bị…

Tôn Sách Chiếm Cứ Quan Đông

Trong khi Tào Tháo và Viên Thiệu tranh giành kịch liệt ở miền Bắc thì ở miền Nam, một thế lực cát cứ dần dần lớn mạnh. Đó là anh em Tôn Sách, Tôn Quyền ở Giang Đông (nay là vùng Giang Nam, ở hạ du Trường Giang). Cha của Tôn Sách là Tôn Kiên,…

Đại Chiến Quan Lộ

Lưu Bị chạy đến Nghiệp Thành ( trị  sở của Kỳ Châu, nay ở Tây nam Lâm Chương, Hà Bắc) khiến Viên Thiệu thấy được Tào Tháo là một địch thủ đáng gờm. Vì vậy, ông quyết tâm đánh Hứa đô. Điền Phong, người trước kia khuyên Viên Thiệu đánh Hứa đô hồi trưóc, bày…

Trang 1 trên 512345