Bạn đang xem theo dòng thời gian:

Mật Chiếu Trong Đai Áo

Vào năm Tào Tháo đón Hán Đến về Hứa Đô, Từ Châu mục là Lưu Bị bị Viên Thuật và Lã Bố  giáp công, bị thua, phải chạy tới nương nhờ Tào Tháo. Lưu Bị là ngưòi quận Trác (nay là huyện Trác, Hà Bắc), vốn là dòng dõi hoàng thất thài Tây Hán. Ông…

Dời Đô Đi Hứa Thành

lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau loạn Đổng Trác, vương triều Đông Hán chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, không còn điều khiển được các châu quận. Bọn quan liêu, cường hào các địa phương tranh nhau chiếm địa bàn, hình thành cục diện cát cứ khắp nơi. Những kẻ có thế…

Vương Doãn Lập Mưu Trừ Đổng Trác

Đổng Trác thấy đám thứ sử, thái tú đem binh đánh mình, người nào cũng có tính toán riêng, không thể nhất trí liên hiệp với nhau được, nên không cảm thấy có gì đáng sợ, liền tự xưng là Thái sư ở Trường An, bắt Hán Hiến đế gọi mình là "Thượng Phụ" (coi…

Tào Tháo Khởi Binh

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại Tào Tháo là người huyện Triều đất Bái (nay là huyện Bạc tỉnh An Huy). Cha là Tào Tung, con nuôi của một hoạn quan. Từ nhỏ, Tào Tháo đã thông minh lanh lợi giỏi làm việc. Đương thời có một danh sĩ tên là Hứa Thiệu, có…

Viên Thiệu giết Hoạn Quan

Sau đòn tiến công của quân khởi nghĩa Hoàng Cân, vương triều Đông Hán đã rất suy yếu. Tới khi Hán Linh Đế chết, hai tập đoàn ngoại thích và hoạn quan lại tranh chấp kịch liệt, càng đẩy nhanh sự suy sụp của nó. Năm 189, Hoàng Tử Lưu Biện mổi mười bốn tuổi…

Quân Khởi Nghĩa Khăn Vàng

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại Hán Linh Đế u mê, tin vào bọn hoạn quan, giao mọi việc triều chính cho chúng, chỉ vùi đầu vào ăn chơi hưởng lạc. Cửa kho nhà nước dùng hết, để kiếm tiền, bọn chúng liền lập ra một cửa hàng đặc biệt ở Tây Viên. Những…

Phạm Bàng Vào Nhà Giam

Lịch Sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi Hán Linh Đế mới lên ngôi, Đậu thái hậu lâm triều, phong cha là Đậu Vũ làm đại tướng quân, Trần Phiên là thái uý. Đậu Vũ và Trần Phiên là những nguòi ủng hộ phái danh sĩ. Họ gọi những người bị cấm cố chung…

Sự Kiện Đảng Cố

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi "Ngũ hầu" hoạn quan lên nắm quyền, chúng lại càn rỡ chẳng khác gì Lương Ký. Chúng nắm giữ triều chính, mua quan bán tước, từ trong triều đến các quận huyện trong cả nước, đều có tay chân của chúng. Tình hình xã hội vô…

Lương Ký, Viên Tướng Chuyên Quyền

Lịch sử Trung Quốc thời Vương triều Đông Hán từ Hán Hoà Đế trở đi, các hoàng đế khi lên ngôi đều còn là trẻ con, vị hoàng đế nhỏ nhất là một em bé mới sinh ra được hơn một trăm ngày. Hoàng đế nhỏ tuổi, theo lệ thì Thái hậu sẽ lâm triều…

Trương Hành và máy đo động đất

Thời kỳ Hán Chương Đế trị vì, tình hình chính trị Đông Hán tương đối ổn định. Tới khi Hán Chương Đế mất. con là Hán Hoà Đế nối ngôi, mới lên mười tuổi, Đậu Thái Hậu lâm triều chấp chính để anh là Đậu Hiến nắm đại quyền trong triều, vương triều Đông Hán…

Trang 2 trên 512345