Bạn đang xem theo dòng thời gian:

Ban Siêu Ném Bút Tòng Quân

Sau khi Hán Quang Vũ Đế xây dựng vương triều Đông Hán, liền mời một đại học giả là Ban Bưu chỉnh lý lịch sử thời Tây Hán. Ban Bưu có hai con trai là Ban Cố và Ban Siêu, một con gái là Ban Chiêu, từ nhỏ đều theo học văn học và lịch…

Lấy Kinh, Rước Tượng Phật

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại năm sáu mươi ba tuổi, Hán Quang Vũ Đế bị bệnh mất. Thái tử Lưu Trang nối ngôi tức là Hán Minh Đế. Có lần, Hán Minh Đế nằm mơ, thấy có một người vàng, trên đầu có một đạo hào quang sáng chói, bay vòng xung quanh…

Viêm Lạc Dương Lệnh Cứng Cổ

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi Hán Quang Vũ Đế trấn áp xong hai đội quân khởi nghĩa nông dân lớn là Lục Lâm, Xích Mi, lại tiến hành trấn áp hai thế lực cát cứ lớn ở Lũng Hữu và Thục, thống nhất lại Trung Quốc, Hán Quang Vũ Đế đóng…

Lưu Tú Dựng Lại Vương Triều Hán

Lịch sử Trung Quốc sau đại chiến Côn Dương, tiếng tăm của anh em Lưu Dần, Lưu Tú càng lớn. Có người khuyên Canh Thuỷ Đế trừ bỏ Lưu Dần. Canh Thuỷ Đế liền mượn cớ Lưu Dần chống lệnh, xử tội chết. Lưu Tú nghe tin anh bị giết, biết lực lượng mình chưa địch…

Đại Chiến Côn Dương

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại  sau khi Canh Thuỷ Đế Lưu Huyền lên ngôi, liền phái Vương Phượng, Vương Thường, Lưu Tú đem quân đánh Côn Dương (nay là huyện Diệp, Hà Nam). Họ nhanh chóng chiếm được Côn Dương, sau đó lại chiếm được Yên Thành (nay là huyện Yến Thành, Hà…

Khởi nghĩa Lục Lâm, Xích Mi

Sự bóc lột, của Vương Mãng cộng với thiên tai liên tiếp khiến nông dân không còn đường nào khác, phải vùng lên khởi nghĩa. Ớ miền Đông và miền Nam đều có nhiều nhóm nông dân nổi dậy chống lại quan binh. Lịch sử Trung Quốc năm 17 Công nguyên, vùng Kinh Châu ở…

Vương Mãng Phục Cổ Cải Chế

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại Hán Thành Đế là một hoàng đế hoang dâm. Sau khi lên ngôi, đại quyền trong triều đình dần dần rơi vào tay ngoại thích (thân, thích của hoàng thái hậu hoặc hoàng hậu). Hoàng thái hậu Vương Chính Quân, mẹ của Thành Đế, có tám anh em,…

Vương Chiêu Quân Sang Hồ ( Hung Nô )

Lịch sử Trung Quốc thời kỳ Hán Tuyên Đế tại vị, triều Hán lại cường thịnh được một thời gian. Lúc đó, các quí tộc Hung Nô tranh giành quyền lực nên thế lực càng ngày càng suy yếu. Sau này, nội bộ Hung Nô chia rẽ, phân lập ra năm thiền vu đánh lẫn nhau liên miên. Trong…

Hoắc Quang Phụ Chính

Để đánh Hung Nô, thông Tây Vực, cộng thêm đời sống xa xỉ, thích phô trương, lại thêm mê tín thần tiên, năm nào cũng mở mang cung điện..., Hán Vũ Đế đã làm hao tốn nhân, tài, vật lực trong nước, hầu như đã sử dụng hết nguồn dự trữ quốc gia tích luỹ…

Tư Mã Thiên viết ký sự

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại một năm sau khi Tô Vũ đi sứ Hung Nô, Hán Vũ Đế phái Nhị Sư tướng quân Lý Quảng Lợi đem ba vạn quân đánh Hung Nô, bị đại bại, hầu như toàn quân bị tiêu diệt, Lý Quảng Lợi phải chạy về. Cháu của Lý Quảng là Lý…

Trang 3 trên 512345