Bạn đang xem theo dòng thời gian:

Giết Ngựa Trắng Ăn Thề

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại những năm cuối đời, Hán Cao Tổ yêu quí Thích phu nhân. Thích phu nhân sinh con trai, đặt tên là Như Ý, được phong làm Triệu Vương. Hán Cao Tổ thây Thái tử Lưu Doanh d^. Lã Hậu sinh ra, tính tình nhu nhược, sợ sau này…

Bị Vây Ở Bạch Đăng

Từ sau khi Tần Thuỷ Hoàng đánh bại Hung Nô biên cương phía bắc yên ổn được mười mấy năm. Tối khi Tần Thuỷ Hoàng bị diệt, miền Trung Nguyên có chiến tranh Sở Hán, Hung Nô nhân cơ hội, từng bước lấn xuống phía Nam. Thời Hán Cao Tổ, thiền vu (tên gọi chức…

Đại Phong Ca

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại  sau trận quyết chiến Cai hạ, Hán Vương Lưu Bang giành được thắng lợi cuối cùng, xây dựng nên vương triều Hán còn lớn mạnh hơn vương triều Tần. Năm 202 trước Công nguyên, Hán Vương Lưu Bang chính thức lên ngôi hoàng đế, tức là Hán Cao…

Bá Vương Tự Sát ở Ô Giang

Lịch sử Trung Quốc năm 202 trước Công nguyên, Hàn Tín bố trí quân mai phục mười mặt, vây khốn Hạng Vũ ở Cai Hạ (nay ở Đông nam huyện Linh Bích, tỉnh An Huy).Hạng Vũ ít quân, thiếu lương muốn thoát khỏi vòng vây, nhưng quân Hán và quân chư hầu bao vây trùng…

Sở Hán Tranh Hùng

Hán Vương Lưu Bang bái Hàn Tín làm đại tướng, Tiêu Hà làm thừa tướng, chỉnh đốn hậu phương, huấn luyện binh mã. Tháng 8 năm 206 trước Công nguyên, Hán Vương và Hàn Tín mang quân đánh Quan Trung. Trăm họ ỏ Quan Trung vốn có cảm tình với Hán Vương từ ngày ban…

Tiêu Hà Đuổi Theo Giữ Hàn Tín

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi Hạng Vũ vào Hàm Dương, giết Tần vương Tử Anh và hơn tám trăm quí tộc Tần, rồi hạ lệnh đốt cháy  Cung A Phong. Hơn năm mươi vạn binh sĩ theo Hạng Vũ vào Hàm Dương, không ai là đã không chịu sự áp bức…

Yến Tiệc Ở Hồng Môn

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi tiếp nhận sự đầu hàng của Chương Hàm Hạng Vũ muốn nhân dịp nước Tần hỗn loạn, đem quân vào Hàm Dương. Đại quân đến Tân An (nay là Tân An, Hà Nam), số quân Tần đầu hàng bàn bạc với nhau: gia đình chúng ta…

Lưu Bang vào Hàm Dương

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi quân Tần thua ở Cự Lộc, nhưng Chương Hàm vẫn còn hơn hai mươi vạn quân đóng ở Cức Nguyên. Ông ta tâu về triều, xin viện binh. Nhị Thế và Triệu Cao không những không cử quân tới cứu, còn kể tội Chương Hàm Chương Hàm sợ Triệu Cao…

Trang 5 trên 512345