Thời gian: 257 TCN -> 208 TCN
Bạn đang xem theo dòng thời gian:

Sự ra đời của nhà nước Âu Lạc

Có nhiều giả thuyết về trường hợp An Dương Vương lên làm vua nước Âu Lạc và quá trình ra đời của nhà nước Âu Lạc. Theo một số sách sử như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (Ngô Sĩ Liên), Việt Sử Tiêu án (Ngô Thời Sỹ), An Dương Vương tên là Thục Phán, […]

257 TCN An Dương Vương: Thục Phán

An Dương Vương họ Thục, tên húy là Phán, người Ba Thục, ở ngôi 50 năm, đóng đô ở Phong Khê (nay là thành Cổ Loa). Giáp Thìn, năm thứ 1 [257 TCN], (Chu Noãn Vương năm thứ 58). An Dương Vương đã thôn tính được nước Văn Lang, đổi quốc hiệu là Âu Lạc. […]