Thời gian: 207 TCN -> 111 TCN
Bạn đang xem theo dòng thời gian:

111 TCN Thuật Dương Vương

Thuật Dương Vương ở ngôi 1 năm [111 TCN]. Xã tắc họ Triệu, Cù hậu làm cho nghiêng, gốc đã nhổ trước rồi, ngọn cũng theo mà đổ. Thuật Dương Vương tên húy là Kiến Đức, con trưởng của Minh Vương và người vợ Việt. Bấy giờ, mùa đông, tháng 11, Tể tướng Lữ Gia đã […]

112 TCN Ai Vương

Ai Vương ở ngôi 1 năm [112 TCN]. Mẫu hậu ngang nhiên dâm loạn, quyền thần chuyên chính, vua hèn tuổi trẻ, giữ nổi thế nào được. Tên húy là Hưng, con thứ của Minh Vương. Năm ấy, vua đã lên ngôi, tôn mẹ là Cù thị là thái hậu. Trước kia, thái hậu chưa […]

124 TCN Minh Vương

Minh Vương ở ngôi 12 năm. Vua không cẩn thận mối vợ chồng, gây thành loạn cho quốc gia, không có gì đáng khen. Tên húy là Anh Tề, con trưởng của Văn Vương. Đinh Tỵ, năm thứ 1 [124 TCN], (Hán Nguyên Sóc năm thứ 5). Lấy Lữ Gia làm Thái phó. Kỷ Mùi, […]

136 TCN Văn Vương

Văn Vương ở ngôi 12 năm, thọ 52 tuổi. Vua lấy nghĩa để cảm nước láng giềng, đánh lui địch, yên biên cảnh, cũng gọi là bậc vua có ý muốn thịnh trị vậy. Tên húy là Hồ, con trai Trọng Thủy, cháu Vũ Đế. Bính Ngọ, năm thứ 2 [135 TCN], (Hán Kiến Nguyên […]

207 TCN Vũ Đế

Vũ Đế ở ngôi 71 năm [207 – 136 TCN], thọ 121 tuổi [256 – 136 TCN]. Họ Triệu, nhân lúc nhà Tần suy loạn, giết trưởng lại Tần, chiếm giữ đất Lĩnh Nam, xưng đế, đòi ngang với nhà Hán, hưởng nước truyền ngôi 100 năm mới mất, cũng là bậc vua anh hùng. Họ Triệu, […]