Thời gian: 1227
Bạn đang xem theo dòng thời gian:

1285 Trần Nhân Tông: Niên hiệu Trùng Hưng

Lịch sử Việt Nam thời nhà Trần – vua Trần Nhân Tông – niên hiệu: Trùng Hưng [1285 – 1293] Tháng 9, đổi niên hiệu là Trùng Hưng năm thứ 1. Đại xá Bia chùa Bảo Thiên gãy làm đôi. Núi Cảo Sơn lở. Ngày 12, gia tôn huy hiệu cho các tiên đế và tiên […]

1279 Trần Nhân Tông

Trần Nhân Tông tên húy là Khâm, con trưởng của Trần Thánh Tông, mẹ là Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng thái hậu. Sinh năm Mậu Ngọ, Nguyên Phong năm thứ 8, tháng 11, ngày 11, được tinh anh thánh nhân, thuần túy đạo mạo, sắc thái như vàng, thể chất hoàn hảo, thần khí tươi sáng. […]

1258 Trần Thánh Tông

Tên húy là Hoảng, con trưởng dòng đích của Trần Thái Tông. Mẹ là Hiển Từ Thuận Thiên hoàng thái hậu Lý thị, nhân Thái Tông chiêm bao thấy thượng đế trao cho gươm báo, hậu có mang. Năm Canh Tý, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 9 (1240) tháng 9, ngày 25, giờ Ngọ […]

1251 Trần Thái Tông: Niên hiệu Nguyên Phong

Lịch sử Việt Nam thời nhà Trần – vua Trần Thái Tông – niên hiệu: Nguyên Phong [1251-1258] Nguyên Phong năm thứ 1 [1251] Tân Hợi, [Thiên Ứng Chính Bình] năm thứ 20 [1251] (Từ tháng 2 về sau là Nguyên Phong năm thứ 1, Tống Thuần Hựu năm thứ 11, Nguyên Hiến Tông Mông Kha […]

1232 Trần Thái Tông: Niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình

Lịch sử Việt Nam thời nhà Trần – vua Trần Thái Tông – niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình [1232-1251] Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 2 [1233] Quý Tỵ, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 2 [1233], (Tống Thiệu Định năm thứ 6), sai Phùng Tá Chu duyệt định các ấp lớn phủ Nghệ […]

1226 Trần Thái Tông

Lịch sử Việt Nam bước sang một chương mới dưới triều đại Nhà Trần. Vua Trần Thái Tông tên húy là Cảnh, trước tên húy là Bồ, làm Chi hậu chính triều Lý, được Chiêu Hoàng nhường ngôi, ở ngôi 33 năm [1226-1258], nhường ngôi 19 năm, thọ 60 tuổi [1218-1277] băng ở cung Vạn Thọ, […]