Nam triều – Tống Vũ đế – Lưu Dụ

Tống Vũ Đế tên là Lưu Dụ, tự Đức Dư, lúc nhỏ tên tự là Kỳ Nô. Xuất thân bần hàn. Tuổi Hợi. Tính tình quả đoán, làm việc thận trọng. Thời Đông Tấn, do có nhiều chiến công nên được phong làm Tống Công, sau diệt Đông Tấn, thành lập nhà Tống, bắt đầu […]