Huyền Cao dùng mưu lui quân Tần

Tấn Văn Công đánh bại được Sở, hội họp chư hầu. Quốc quân các nước vốn đi theo Sở như Trần, Thái, Trịnh cũng đến dự họp. Nước Trịnh tuy ký minh ước với Tấn, nhưng vẫn sợ Sở, nên lại ngầm kết minh với Sở. Tấn Văn Công được tin đó, dự định lại […]