Hán Nguyên Đế: Lưu Thích

Hán Nguyên Đế tên thật là Lưu Thích, con trai của Hán Tuyên Đế, tuổi Ngọ. Tính tình nhu nhược. Sau khi Tuyên Đế chết thì kế vị. Tại vị 16 năm, ốm chết, thọ 43 tuổi. Năm sinh: 75 TCN Năm mất: 33 TCN Nơi an táng: Vị Lăng (phía đông bắc thành phố Hàm…

Hán Tuyên Đế: Lưu Tuân

Hán Tuyên Đế tên là Lưu Tuân, vốn tên là Lưu Bệnh Dĩ, là chắt của Hán Vũ Đế, tuổi Dần. Là người có trí, có chí hướng cao xa, có tài thao lược. Công lao của ông với đất nước cũng không hề thua kém Vũ Đế. Ông được kế vị sau khi Xương…

Hán Chiêu Đế: Lưu Phất Lăng

Hán Chiêu Đế tên thật là Lưu Phất Lăng, tuổi Hợi. Tính tình nho nhã, là người thông tuệ, mưu lược, tuy ít tuổi nhưng cũng có nhiều công lao. Sau khi Vũ Đế qua đời thì được kế vị. Tại vị 13 năm, ốm chết, thọ 21 tuổi. Năm sinh: 94 TCN Năm mất: 74…

Hán Vũ Đế: Lưu Triệt

Hán Vũ Đế tên thật là Lưu Triệt, con trai của Hán Cảnh Đế, tuổi Thân. Tính tình mạnh mẽ, có tham vọng lớn, hùng tài thao lược. Lưu Triệt đã có công mở rộng biên cương, xây dựng nên thời kỳ cực thịnh của triều Hán. Sau khi Cảnh Đế mất được kế vị.…

Hán Cảnh Đế: Lưu Khải

Hán Cảnh Đế tên thật là Lưu Khải, con thứ 3 của Hán Văn Đế, tuổi Sửu. Khi còn trẻ thì chơi bời lêu lổng nhưng sau khi kế vị thì lại trở thành một hoàng đế nghiêm túc nhân từ, có nhiều công lao to lớn. Các sử gia không thể lý giải được…

Hán Văn Đế: Lưu Hằng

Hán Văn Đế tên thật là Lưu Hằng, con của Hán Cao Tổ, tuổi Hợi. Tính tình ôn nhu, cần kiệm, so với phụ thân thì còn có nhiều đặc tính của nông dân hơn, tính tình giản dị không xa hoa. Sau khi Huệ Đế qua đời, Lã Trĩ liên tiếp lập một số…

Hán Huệ Đế: Lưu Doanh

Hán Huệ Đế tên thật là Lưu Doanh, là con thứ của Cao Tổ, tuổi Ngọ. Ông tính tình hiền lành, nhu nhược, tại vị được 7 năm thì ốm chết. Thọ 24 tuổi. Tuy bị mẹ là Lã Hậu khống chế nhưng trong 24 năm ngắn ngủi của đời mình, ông cũng đã làm được…

Hán Cao Tổ: Lưu Bang

Hán Cao Tổ tên là Lưu Bang, tên tự là Quý, tuổi Tỵ. Sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường. Tính cách tự do tự tại, phong lưu phóng khoáng. Có sự xảo quyệt của nông dân, và cũng có sự trượng nghĩa của một bậc hào hiệp. Sau khi khỏi binh,…

Tào Thực bảy bước thành thơ

Tôn Quyền chiếm được Kinh Châu, giết Quan Vũ sợ Lưu Bị báo thù, liền phái sứ giả đem thư gửi Tào Tháo tỏ ý sẵn lòng quy thuận và khuyên Tào Tháo nên thuận theo mệnh tròi, lên ngôi xưng đế, Tào Tháo nhận thư, tiện tay đưa cho các thủ hạ xem rồi…

Lã Mông áo trắng qua sông

Lời Tư Mã Ý rất phù hợp với tình hình thực tế. Lưu Bị và Tôn Quyền tuy liên minh vói nhau, nhưng vẫn chứa chất nhiều mâu thuẫn. Khi Lỗ Túc còn sống, luôn chủ trương hoà hảo để cùng nhau đối phó với Tào Tháo. Nhưng khi Lỗ Túc chết đi, người thay thế…