Nam Lương Vũ Vương: Thốc Phát Ô Cô

Nam Lương Vũ Vương tên là Thốc Phát Ô Cô, là thủ lĩnh của tộc Tiên Ty. Thời Lã Quang nhà Hậu Lương, được phong làm Tả Hiền Vương. Sau đó tự xưng là Vũ Vương. Tại vị 2 năm. Sau khi uống rượu ngã từ trên ngựa xuống đất bị thương nặng rồi chết. […]

Hậu Lương Hậu Chủ: Lã Long

Hậu Lương Hậu Chủ tên là Lã Long, tự Vĩnh Cơ. Là cháu của Lã Quang, anh trai của Lã Siêu. Sau khi Lã Siêu giết chết Lã Soạn, lập Lã Long làm hoàng đế. Tại vị 3 năm, đầu hàng Hậu Tần. Sau đó mưu phản nên bị Diêu Hưng giết chết. Không rõ […]

Hậu Lương Linh Đế: Lã Soạn

Hậu Lương Linh Đế tên là Lã Soạn, tự Vĩnh Tụ. Là con trưởng (của vợ lẽ) của Lã Quang, anh trai của Ấn Vương Lã Thiệu. Tại vị 2 năm, bị em họ là Lã Siêu giết chết. Năm sinh, năm mất: ? – 401. Nơi an táng: Lăng Bạch Thạch (không rõ ở […]

Hậu Lương Ý Vũ Đế: Lã Quang

Hậu Lương Ý Vũ Đế tên là Lã Quang, tự Thế Minh, tuổi Dậu. Tính cách thận trọng. Là Kiêu kỵ tướng quân của Tiền Tần, sau tự lập làm vương. Tại vị 13 năm, ốm chết, thọ 63 tuổi. Năm sinh, năm mất: 337 – 399. Nơi an táng: Cao Lăng (không rõ ở […]

Tây Tần Hậu Chủ: Khất Phục Mộ Mạt

Tây Tàn Hậu Chủ tên là Khất Phục Mộ Mạt, tự An Thạch, Là con trai thứ 2 của Khất Phục Sí Bàn. Kế vị sau khi Khất Phục Sí Bàn qua đời. Tại vị 2 năm, sau đó đầu hàng nước Hạ, bị Hạ Hậu Chủ Hách Liên Định giết chết. Không rõ nơi […]

Tây Tần Văn Chiêu Vương: Khất Phục Sí Bàn

Tây Tần Văn Chiêu Vương tên là Khất Phục Sí Bàn, là con trưởng của Khất Phục Càn Quy. Sau khi Khất Phục Càn Quy bị Khất Phục Công Phủ giết chết, ông lại giết chết Công Phủ rồi kế vị. Tại vị 16 năm, ốm chết. Năm sinh, năm mất: ? – 428. Nơi […]

Tây Tần Vũ Nguyên Vương: Khất Phục Càn Quy

Tây Tần Vũ Nguyên Vương tên là Khất Phục Càn Quy, là em trai của Khất Phục Quốc Nhân. Sau khi Khất Phục Quốc Nhân qua đời, ông được tiến cử kế vị, Tại vị 24 năm, bị cháu là Khất Phục Công Phủ giết chết. Năm sinh, năm mất: ? – 412. Nơi an […]

Tây Tần Tuyên Liệt Vương: Khất Phục Quốc Nhân

Tây Tần Tuyên Liệt Vương tên là Khất Phục Quốc Nhân. Là thủ lĩnh của bộ tộc Tiên Ty, sau xưng vương. Tại vị 3 năm, ốm chết. Không rõ nơi chôn cất. Thụy hiệu là Tuyên Liệt Vương, miếu hiệu là Liệt Tổ. Năm sinh, năm mất: ? – 388. Khất Phục Quốc Nhân […]

Hà Đông Vương: Mộ Dung Vĩnh

Hà Đông Vương tên là Mộ Dung Vĩnh, tự Thúc Minh. Là em của Tiền Yên Vũ Tuyên Đế Mộ Dung Hội. Sau khi giết chết Mộ Dung Trung, Điếu Vân lập ông làm vương. Tại vị 8 năm, bị quân Hậu Yên bắt làm tù binh rồi giết chết. Không rõ nơi an táng. […]

Tây Yên Vương: Mộ Dung Trung

Tây Yên Vương tên là Mộ Dung Trung. Là con trai của Tây Yên Tề Bắc Vương Mộ Dung Hoằng. Sau khi tướng sĩ giết chết Mộ Dung Dao, ủng hộ lập ông làm vương. Ông tại vị chưa đầy 3 tháng, bị thuộc hạ là Điếu Vân hành thích giết chết. Không rõ nơi […]