Tấn Mẫn Đế: Tư Mã Nghiệp

Tấn Mẫn Đế tên thật là Tư Mã Nghiệp, là cháu của Tấn Vũ Đế, con trai của Ngô Vương Tư Mã Yến. Lúc đầu làm Tần Vương ở Trường An. Tuổi Thân. Sau khi Tấn Hoài Đế bị đầu độc chết, được quần thần đưa lên ngôi. Tại vị 3 năm. Sau khi bị […]

Tấn Hoài Đế: Tư Mã Xí

Tấn Hoài Đế tên thật là Tư Mã Xí, con trai thứ 25 của Tư Mã Viêm. Thời Tấn Huệ Đế được phong làm Dự Chương Vương, hoàng thái đệ. Tuổi Thìn. Tính tình ngay thẳng, thận trọng nhưng không quyết đoán. Kể vị sau khi Huệ Đế qua đời, tại vị 5 năm rồi […]

Giả hậu: Giả Nam Phong

Giả Hậu tên thật là Giả Nam Phong là hoàng hậu của Tấn Huệ Đế. Bà ta dùng mưu mẹo cướp đoạt được chính quyền thao túng được 10 năm. Sau đó bị Triệu Vương Tư Mã Luân hạ độc chết, thọ 45 tuổi. Mai táng ở đâu không rõ. Năm sinh, năm mất: 256 […]

Tấn Huệ Đế: Tư Mã Trung

Tấn Huệ Đế tên thậtlà Tư Mã Trung, là con trai thứ 2 của Tư Mã Viêm, tuổi Mão. Là người ngu si. Kế vị sau khi Vũ Đế Tư Mã Viêm qua đời, tại vị 16 năm. Trúng độc chết, thọ 48 tuổi. Không rõ nơi an táng, Thuy hiệu là Huệ Đế. Năm […]

Tấn Vũ Đế: Tư Mã Viêm

Tấn Vũ Đế tên thật là Tư Mã Viêm, cháu của Tư Mã Ý, con trai trưởng của Tư Mã Chiêu. Sau khi Tư Mã Chiêu qua đời, ông kế tục làm Tấn Vương. Ngay trong năm đó, ép Ngụy Đế Tào Hoán thoái vị rồi xưng đế, lập nên triều Tây Tấn. Tại vị […]