Hạ Hậu Chủ: Hách Liên Định

Hạ Hậu Chủ tên là Hách Liên Định. Là em trai của Hách Liên Xương. Sau khi Hách Liên Xương bị Bắc Ngụy bắt làm tù binh, ông tự lập làm hoàng đế. Tại vị 4 năm. Sau khi bị Thổ Cốc Hồn bắt làm tù binh, áp giải đến Bắc Ngụy, ông bị Thác […]

Hạ Phế Chủ: Hách Liên Xương

Hạ Phế Chủ tên là Hách Liên Xương, tự Hoàn Quốc, còn có tên là Chiết. Là con trai thứ 2 của Hách Liên Bột Bột. Kế vị sau khi Hách Liên Bột Bột qua đời. Tại vị 2 năm, bị Bắc Ngụy bắt làm tù binh rồi giết chết. Không rõ nơi chôn cất. […]

Hạ Vũ Liệt Đế: Hách Liên Bột Bột

Hạ Vũ Liệt Đế tên là Hách Liên Bột Bột, tuổi Tỵ, người Hùng Nô. Thời Hậu Tần, được phong làm Ngũ Nguyên Công, sau tự xưng đế. Tại vị 18 năm, ốm chết, thọ 45 tuổi. Năm sinh, năm mất: 381 – 425. Nơi an táng: Lăng Gia Bình (nay không rõ ở đâu). […]

Bắc Lương Hà Tây Vương: Tự Cừ An Chu

Bắc Lương Hà Tây Vương tên là Tự Cừ An Chu, là em trai của Tự Cừ Vô Húy. Kế vị sau khi Tự Cừ Vô Húy ốm chết. Tại vị 19 năm. Sau khi Bắc Lương bị Nhu Nhiên tiêu diệt, không rõ tông tích của Tự Cừ An Chu ra sao. Năm sinh, […]

Bắc Lương Tửu Tuyền Vương: Tự Cừ Vô Húy

Bắc Lương Tửu Tuyền Vương tên là Tự Cừ Vô Húy. Là con của Tự Cừ Mục Kiền. Sau khi Tự Cừ Mục Kiền đầu hàng Bắc Ngụy, ông cũng lần lượt quy hàng Bắc Ngụy, Lưu Tống rồi xưng vương. Tại vị 4 năm, ốm chết. Không rõ nơi chôn cất. Năm sinh, năm […]

Bắc Lương Ai Vương: Tự Cừ Mục Kiền

Bắc Lương Ai Vương tên là Tự Cừ Mục Kiền, hay còn có tên là Mậu Kiền. Là con trai thứ 3 của em trai Tự Cừ Mông Tốn. Kế vị sau khi Tự Cừ Mông Tốn qua đời. Tại vị 6 năm, đầu hàng Bắc Ngụy, sau đó bị Bắc Ngụy Thác Bạt Đào […]

Bắc Lương Vũ Tuyên Vương: Tự Cừ Mông Tốn

Bắc Lương Vũ Tuyên Vương tên là Tự Cừ Mông Tốn, tuổi Thìn. Là người Hồ, vốn là cận vệ trong cung, sau soán ngôi nhà Bắc Lương. Tại vị 32 năm, ốm chết, thọ 66 tuổi. Năm sinh, năm mất: 368 – 433 Nơi an táng: Nguyên Lăng (không rõ ngày nay ở đâu). […]

Bắc Lương Kiến Khang Công: Đoàn Nghiệp

Bắc Lương Kiến Khang Công tên là Đoàn Nghiệp, vốn là thái thú Kiến Khang (nay ở phía đông nam Tửu Tuyền tỉnh Cam Túc) của Hậu Lương. Sau đó lập nước Bắc Lương, xưng làm Lương Vương. Tại vị 4 năm, Tự Cừ Mông Tốn phát động bình biến, giết chết Đoàn Nghiệp. Không […]

Nam Lương Cảnh Vương: Thốc Phát Nậu Thiện

Nam Lương Cảnh Vương tên là Thốc Phát Nậu Thiện. Tuổi Sửu. Là em trai của Thốc Phát Lợi Lộc Cô. Kế vị sau khi Thốc Phát Lợi Lộc Cô qua đời. Tại vị 13 năm, sau khi quy hàng Tây Tần bị Tây Tần Thái tổ Khất Phục Sí Bàn đầu độc chết. Thọ […]

Nam Lương Khang Vương: Thốc Phát Lợi Lộc Cô

Nam Lương Khang Vương tên là Thốc Phát Lợi Lộc Cô. Là em trai của Thốc Phát Ô Cô. Kế vị sau khi Thốc Phát Ô Cô qua đời. Tại vị 3 năm, ốm chết. Năm sinh, năm mất: ? – 402. Nơi an táng: Lăng Tây Bình (nay không rõ ở đâu). Thụy hiệu […]