Bắc Yên Chiêu Thành Đế: Phùng Hoành

Chiêu Thành Đế tên là Phùng Hoành, tự Văn Thống. Là em trai của Phùng Bạt. Sau khi Phùng Bạt qua đời, ông giết thái tử rồi tự lập làm hoàng đế. Tại vị 6 năm. Bắc Yên bị Bắc Ngụy tiêu diệt, ông bỏ chạy đến Cao Ly thì bị giết. Không rõ nơi […]

Bắc Yên Văn Thành Đế: Phùng Bạt

Văn Thành Đế tên là Phùng Bạt, tự Văn Khởi. Vốn là Trung vệ tướng quân. Sau khi giết chết Mộ Dung Hy, ủng hộ lập Cao Vân xưng làm Thiên Vương. Sau khi Cao Vân bị bọn Lý Ban giết chết, ông giết Lý Ban rồi tự lập làm Thiên Vương. Tại vị 21 […]