Hạ Hậu Chủ: Hách Liên Định

Hạ Hậu Chủ tên là Hách Liên Định. Là em trai của Hách Liên Xương. Sau khi Hách Liên Xương bị Bắc Ngụy bắt làm tù binh, ông tự lập làm hoàng đế. Tại vị 4 năm. Sau khi bị Thổ Cốc Hồn bắt làm tù binh, áp giải đến Bắc Ngụy, ông bị Thác […]

Hạ Phế Chủ: Hách Liên Xương

Hạ Phế Chủ tên là Hách Liên Xương, tự Hoàn Quốc, còn có tên là Chiết. Là con trai thứ 2 của Hách Liên Bột Bột. Kế vị sau khi Hách Liên Bột Bột qua đời. Tại vị 2 năm, bị Bắc Ngụy bắt làm tù binh rồi giết chết. Không rõ nơi chôn cất. […]

Hạ Vũ Liệt Đế: Hách Liên Bột Bột

Hạ Vũ Liệt Đế tên là Hách Liên Bột Bột, tuổi Tỵ, người Hùng Nô. Thời Hậu Tần, được phong làm Ngũ Nguyên Công, sau tự xưng đế. Tại vị 18 năm, ốm chết, thọ 45 tuổi. Năm sinh, năm mất: 381 – 425. Nơi an táng: Lăng Gia Bình (nay không rõ ở đâu). […]