Hán Chiêu Văn Đế: Lưu Diệu

Tần Vương tên thật là Lưu Diệu, tự là Vĩnh Minh. Là cháu họ của Hán Quang Văn Đế Lưu Uyên. Tính tình kiến nghị, cuồng bạo. Cận Chuẩn giết chết Lưu Xán, Lưu Diệu có công giết chết Cận Chuẩn rồi sau đó xứng đế. Tại vị 11 năm. Bị quận Thạch Lặc bắt […]

Hán Linh Đế: Lưu Xán

Hán Linh Đế tên là Lưu Xán, tự là Sĩ Quang. Là con trưởng của Chiêu Vũ Đế Lưu Thông, tình tình buông thả. Kế vị sau khi Lưu Thông qua đời. Tại vị 3 tháng, bị Đại tướng quân Cận Chuẩn giết chết. Không rõ nơi an táng. Thụy hiệu là Linh Đế. Năm […]

Hán Chiêu Vũ Đế: Lưu Thông

Hán Chiêu Vũ Đế tên là Lưu Thông, tự là Huyền Minh, là con trai thứ tư của Hán Quang Văn Đế Lưu Uyên. Thuở nhỏ là người thông minh, sau thì hôn bạo. Sau khi Lưu Uyên qua đời, Lưu Hoà kế vị. Ông giết chết Lưu Hoà, tự lập làm hoàng đế. Tại […]

Hán Quang Văn Đế: Lưu Uyên

Hán Quang Văn Đế tên thật là Lưu Uyên, tự là Nguyên Hải, là con trai của Tà bộ sư Lưu Bảo của Hung Nô vào cuối thời Đông Hán. Sau này, tự lập làm hoàng đế sáng lập ra triều Hán (Tiền Triệu) trong lịch sử Trung Quốc. Là người quả cảm, giỏi dùng […]