Hậu Lương Hậu Chủ: Lã Long

Hậu Lương Hậu Chủ tên là Lã Long, tự Vĩnh Cơ. Là cháu của Lã Quang, anh trai của Lã Siêu. Sau khi Lã Siêu giết chết Lã Soạn, lập Lã Long làm hoàng đế. Tại vị 3 năm, đầu hàng Hậu Tần. Sau đó mưu phản nên bị Diêu Hưng giết chết. Không rõ […]

Hậu Lương Linh Đế: Lã Soạn

Hậu Lương Linh Đế tên là Lã Soạn, tự Vĩnh Tụ. Là con trưởng (của vợ lẽ) của Lã Quang, anh trai của Ấn Vương Lã Thiệu. Tại vị 2 năm, bị em họ là Lã Siêu giết chết. Năm sinh, năm mất: ? – 401. Nơi an táng: Lăng Bạch Thạch (không rõ ở […]

Hậu Lương Ý Vũ Đế: Lã Quang

Hậu Lương Ý Vũ Đế tên là Lã Quang, tự Thế Minh, tuổi Dậu. Tính cách thận trọng. Là Kiêu kỵ tướng quân của Tiền Tần, sau tự lập làm vương. Tại vị 13 năm, ốm chết, thọ 63 tuổi. Năm sinh, năm mất: 337 – 399. Nơi an táng: Cao Lăng (không rõ ở […]