Hậu Tần Hậu Chủ: Diêu Hoằng

Hậu Tần Hậu Chủ tên là Diêu Hoằng, tự là Nguyên Tử, Tuổi Tý. Là con trưởng của Diêu Hưng. Kế vị sau khi Diêu Hưng qua đời. Tại vị 2 năm, đầu hàng sau khi Hậu Tần bị Lưu Dụ của Đông Tấn tiêu diệt. Sau đó bị giết chết, thọ 30 tuổi. Không […]

Hậu Tần Văn Hoàn Đế: Diêu Hưng

Hậu Tần Văn Hoàn Đế tên là Diêu Hưng, tự là Tử Lược, tuổi Dần. Là con trai trưởng của Hậu Tần Vũ Chiêu Đế Diêu Trường. Kế vị sau khi Diêu Trường qua đời. Tại vị 23 năm. Khi ông ngã bệnh, con trai Diệu Âm cướp ngôi khiến ông bị sốc rồi qua […]

Hậu Tần Vũ Chiêu Đế: Diêu Trường

Hậu Tần Vũ Chiêu Đế tên là Diêu Trường, tự là Cảnh Mậu. Là con trai thứ 24 của Diêu Dực Trọng. Tuổi Sửu. Sau khi Diêu Tương qua đời, được người trong bộ tộc Khương ủng hộ xưng đế. Tại vị 9 năm, ốm chết, thọ 65 tuổi. Năm sinh, năm mất: 329 – […]