Hậu Yên Huệ Ý Đế: Cao Vân

Hậu Yên Huệ Ý Đế tên là Cao Vân, tự Tử Vũ, biệt hiệu là “đầu trọc”. Sau khi được Mộ Dung Bảo nhận làm con nuôi, đổi thành họ Mộ Dung. Sau khi Mộ Dung Hy bị giết, ông được lập làm hoàng đế. Tại vị 2 năm, bị cấm vệ quân hành thích […]

Hậu Yên Chiêu Văn Đế: Mộ Dung Hy

Hậu Yên Chiêu Văn Đế tên là Mộ Dung Hy, tự Đạo Văn. Còn có tên khác là Trường Sinh. Tuổi Dậu. Là con trai út của Mộ Dung Thùy. Kế vị sau khi Mộ Dung Thịnh qua đời, được thái hậu lập làm hoàng đế. Tại vị 6 năm, bị thủ hạ làm phản […]

Hậu Yên Chiêu Vũ Đế: Mộ Dung Thịnh

Hậu Yên Chiêu Vũ Đế tên là Mộ Dung Thịnh, tự Đạo Viện. Tuổi Dậu. Là con trai trưởng của Mộ Dung Bảo. Sau khi Mộ Dung Bảo bị Lan Hãn giết chết, Mộ Dung Thịnh giết Lan Hãn rồi kế vị. Tại vị 3 năm, bị thuộc hạ làm phản, hành thích bị thương […]

Hậu Yên Huệ Mẫn Đế: Mộ Dung Bảo

Hậu Yên Huệ Mẫn Đế tên là Mộ Dung Bảo, tuổi Mão. Là con trai thứ 4 của Mộ Dung Thuỳ. Kế vị sau khi Mộ Dung Thuỳ qua đời. Tại vị 2 năm, bị cậu là Lan Hãn mưu sát, thọ 44 tuổi. Không rõ nơi chôn cất. Thụy hiệu là Huệ Mẫn Đế, […]

Hậu Yên Thành Vũ Đế: Mộ Dung Thuỳ

Hậu Yên Thành Vũ Đế tên là Mộ Dung Thuỳ, tự là Đạo Minh, hay còn có tên tự là Thúc Nhân. Lúc nhỏ tên là Bá, tự là Đạo Nghiệp, lúc nhỏ tự là A Lục Đôn. Tuổi Tuất. Là con trai thứ 5 của Tiền Yên Văn Minh Đế Mộ Dung Hoàng. Sau […]