Nam Lương Cảnh Vương: Thốc Phát Nậu Thiện

Nam Lương Cảnh Vương tên là Thốc Phát Nậu Thiện. Tuổi Sửu. Là em trai của Thốc Phát Lợi Lộc Cô. Kế vị sau khi Thốc Phát Lợi Lộc Cô qua đời. Tại vị 13 năm, sau khi quy hàng Tây Tần bị Tây Tần Thái tổ Khất Phục Sí Bàn đầu độc chết. Thọ […]

Nam Lương Khang Vương: Thốc Phát Lợi Lộc Cô

Nam Lương Khang Vương tên là Thốc Phát Lợi Lộc Cô. Là em trai của Thốc Phát Ô Cô. Kế vị sau khi Thốc Phát Ô Cô qua đời. Tại vị 3 năm, ốm chết. Năm sinh, năm mất: ? – 402. Nơi an táng: Lăng Tây Bình (nay không rõ ở đâu). Thụy hiệu […]

Nam Lương Vũ Vương: Thốc Phát Ô Cô

Nam Lương Vũ Vương tên là Thốc Phát Ô Cô, là thủ lĩnh của tộc Tiên Ty. Thời Lã Quang nhà Hậu Lương, được phong làm Tả Hiền Vương. Sau đó tự xưng là Vũ Vương. Tại vị 2 năm. Sau khi uống rượu ngã từ trên ngựa xuống đất bị thương nặng rồi chết. […]