Vũ Điệu Thiên Vương: Nhiễm Mẫn

Vũ Điệu Thiên Vương tên là Nhiễm Mẫn, tự là Vĩnh Tăng, lúc nhỏ tự là Cức Nô. Nổi tiếng nhờ tài thiện chiến. Là cháu nuôi của Thạch Hổ. Sau khi giết Thạch Giám, tự xưng làm hoàng đế. Tại vị 2 năm, bị Mộ Dung Tuấn nước Tiền Yên giết chết. Không rõ […]