Tiền Yên U Đế: Mộ Dung Vĩ

Tiền Yên U Đế tên là Mộ Dung Vĩ, tự là Cảnh Mậu, tuổi Tuất. Là con trai thứ 3 của Tiền Yên Cảnh Chiêu Đế Mộ Dụng Tuấn. Kế vị sau khi Mộ Dung Tuấn qua đời. Tại vị 11 năm, đầu hàng Tiên Tần rồi bị giết chết, thọ 35 tuổi. Không rõ […]

Tiền Yên Cảnh Chiêu Đế: Mộ Dung Tuấn

Tiền Yên Cảnh Chiêu Đế tên là Mộ Dung Tuấn, tự là Tuyên Anh, tuổi Mão. Là con trai thứ 2 của Tiền Yên Văn Minh Đế Mộ Dung Hoàng. Sau khi Mộ Dung Hoàng qua đời, ông kế vị làm Yên Vương, sau đó xưng đế. Tại vị 12 năm, ốm chết, thọ 42 […]

Tiền Yên Văn Minh Đế: Mộ Dung Hoàng

Tiền Yên Văn Minh Đế tên là Mộ Dung Hoàng, tự là Nguyên Chấn, lúc nhỏ tên tự là Vạn Niên, tuổi Thìn. Là con trai thứ 3 của Tiền Yên Vũ Tuyên Hoàng Đế Mộ Dung Hội. Sau khi Mộ Dung Hội qua đời, ông kế thừa làm Liêu Đông quận công. Sau đó […]