Tử Nhi

Tử Nhi, ông ta là cháu của Tần Thủy Hoàng, cháu họ của Hồ Hợi. Lên kế vị sau khi Hồ Hợi tự vẫn. Trị vì được 46 ngày. Quân của Lưu Bang tấn công đến Bá Thượng, Tử Nhi phải đầu hàng. Về sau bị Hạng Vũ giết ở Hàm Dương, mai táng ở […]

Tần Trang Tương Vương: Doanh Dị Nhân

Tần Trang Tương Vương tên thật là Doanh Dị Nhân, con của Tần Hiếu Văn Vương, lên kế kị sau khi cha chết. Tần Trang Tương Vương trị vì được 3 năm, bị ốm chết mai táng ở đất Thái. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 247 TCN Vào những năm trẻ tuổi, Doanh […]

Tần Nhị Thế: Hồ Hợi

Tần Nhị Thế tên hiệu là Hồ Hợi, con thứ 18 của Tần Thủy Hoàng, tuổi Mùi. Tính cách ngu si, dốt nát, tham lam, là một nhân vật có số phận bi thảm. Sau khi Tần Thủy Hoàng chết, Lý Tư cấu kết với Triệu Cao lập Hồ Hợi làm hoàng đế, vì một […]

Cách Thủy Hoàng đối xử với đạo Nho, bách gia và bọn phương sĩ

Năm thứ 33, Tần Thủy Hoàng đưa những người thường trốn tránh, những người ở rể và những người đi buôn đánh lấy đất Lục Lương, lập thành Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải cho những người bị đi đày đến đấy canh giữ. Ở phía tây bắc, đánh đuổi Hung Nô từ Du Trung […]

Lưu Bang vào Hàm Dương

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi quân Tần thua ở Cự Lộc, nhưng Chương Hàm vẫn còn hơn hai mươi vạn quân đóng ở Cúc Nguyên. Ông ta tâu về triều, xin viện binh. Nhị Thế và Triệu Cao không những không cử quân tới cứu, còn kể tội Chương Hàm Chương Hàm sợ Triệu Cao […]

Trận đại chiến ở Cự Lộc

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi chỉnh đốn lại quân đội Hạng Lương đánh thắng liền mấy trận, đánh bại đại tướng Chương Hàm của Tần. Hạng Vũ, Lưu Bang dẫn cánh quân khác, giết được tướng Lý Do. Sau khi thắng trận, Hạng Lương tỏ ra kiêu ngạo, không coi quân Tần ra gì, […]

Lưu Bang và Hạng Vũ

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi Trần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa, nhân dân các nơi rầm rộ vùng lên giết quan lại, hưởng ứng cuộc khởi nghĩa. Không bao lâu làn sóng nổi dậy của nông dân dâng trên quá nửa nước Trung Hoa. Trần Thắng điều binh khiển tướng đi tiếp ứng cho các […]

Cuộc khởi nghĩa ở làng Đại Trạch

Để chống lại Hung Nô, Tần Thủy Hoàng cho xây dựng Vạn lý trường thành, phái ba mươi vạn quân và trưng tập rất nhiều dân phu, số lượng có lúc lên tới mấy chục vạn, để mở mang phương nam, ông ta lại huy động ba mươi vạn quân dân. Ngoài ra, còn dùng […]