Tần Nhị Thế: Hồ Hợi

Tần Nhị Thế tên hiệu là Hồ Hợi, con thứ 18 của Tần Thủy Hoàng, tuổi Mùi. Tính cách ngu si, dốt nát, tham lam, là một nhân vật có số phận bi thảm. Sau khi Tần Thủy Hoàng chết, Lý Tư cấu kết với Triệu Cao lập Hồ Hợi làm hoàng đế, vì một…

Cách Thủy Hoàng đối xử với đạo Nho ,bách gia và bọn phương sĩ

Năm thứ 33, Tần Thủy Hoàng đưa những người thường trốn tránh, những người ở rể và những người đi buôn đánh lấy đất Lục Lương, lập thành Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải cho những người bị đi đày đến đấy canh giữ. Ở phía tây bắc, đánh đuổi Hung Nô từ Du Trung…

Trận Đại Chiến ở Cự Lộc

LỊch sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi chỉnh đốn lại quân đội Hạng Lương đánh thắng liền mấy trận, đánh bại đại tướng Chương Hàm của Tần. Hạng Vũ, Lưu Bang dẫn cánh quân khác, giết được tướng Lý Do. Sau khi thắng trận, Hạng Lương tỏ ra kiêu ngạo, không coi quân Tần ra gì,…

Lưu Bang và Hạng Vũ

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi Trần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa, nhân dân các nơi rầm rộ vùng lên giết quan lại, hưởng ứng cuộc khởi nghĩa. Không bao lâu làn sóng nổi dậy của nông dân dâng trên quá nửa nước Trung Hoa. Trần Thắng điều binh khiển tướng đi tiếp ứng cho các…

Cuộc Khởi Nghĩa Ở Làng Đại Trạch

Để chống lại Hung Nô. Tần Thủy Hoàng cho xây dựng Trường thành, phái ba mươi vạn quân và trưng tập rất nhiều dân phu, số lượng có lúc lên tới mấy chục vạn, để mở mang phương nam, ông ta lại huy động ba mươi vạn quân dân. Ngoài ra, còn dùng bảy mươi…

Âm Mưu Ở Sa Khâu

Lịch sử Trung Quốc năm 210 trước Công nguyên, Tần Thuỷ Hoàng đi tuần du ở dải Đông nam, đi cùng ông, có thừa tướng Lý Tư và hoạn quan Triệu Cao. Con của Tần Thuỷ Hoàng là Hồ Hợi xin đi theo. Thường ngày, Tần Thuỷ Hoàng rất quí Hồ Hợi, nên đồng ý…

Cuộc hành thích ở Bác Lãng Sa

Tần Thuỷ Hoàng biết rằng, tuy đã diệt sáu nước, những quí tộc cũ của sáu nước lúc nào cũng muốn nổi dậy để chống lại ông. Vì vậy, ông hạ lệnh cho mười hai vạn hộ giàu có trong cả nước phải tập trung về Hàm Dương để dễ dàng giám sát, lại hạ…

Tần Thủy Hoàng: Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc

Tần Thủy Hoàng tên là Doanh Chính, sinh vào tháng giêng năm thứ 48 đời Tần Chiêu Vương, tại Hàm Đan. Năm 13 tuổi đăng cơ làm Tần Vương, do trọng phụ Lã Bất Vi nhiếp chính. Sau khi đích thân trị vì, tiêu diệt sáu nước, xưng là Thủy Hoàng Đế, tức vị hoàng…