Trụ Vương – Nhà Thương

Sau khi Bàn Canh chết, theo sử Trung Quốc ghi chép còn truyền được mười một đời vua nữa. Vua cuối cùng tên là Trụ (Trụ Vương). Trụ Vương người giỏi giang Trụ Vương vốn là người khá giỏi giang và có sức khoẻ. Những năm đầu, ông đích thân cầm quân, tiến hành cuộc…

Bàn Canh dời đô – Nhà Thương

Theo lịch sử Trung Quốc khi Thương Thang thành lập triều Thương thì quốc đô đầu tiên đóng ở Bác (nay là Thương Khâu, Hà Nam). Trong khoảng ba trăm năm từ đó về sau, đô thành phải chuyển dời tất cả năm lần. Đó là do nội bộ vương tộc thường xuyên tranh đoạt…

Nhà Thương: Thương Thang và Y Doãn

Lịch sử Trung Quốc - Ở hạ du Hoàng Hà có một bộ lạc tên là Thương. Truyền thuyết nói rằng Khiết là tổ tiên của bộ lạc Thương, trong thời kỳ Nghiêu Thuấn, đã từng theo Vũ đi trị thuỷ. Sau đó. bộ lạc Thương nhờ phát triển nhanh nghề chăn nuôi nên đến…