Tiểu Tân: Tử Phạm

Tiểu Tân tên thật là Tử Phạm, con của Tổ Đinh, em của Bàn Canh, kế vị khi Bàn Canh chết, trị vì 21 năm, bị bệnh chết, táng ở Ân Khư. Sau khi kế vị, làm cho triều Thương suy vong. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1353 TCN Khoảng năm 1374 […]

Bàn Canh: Tử Tuần

Bàn Canh tên thật là Tử Tuần, con của Tổ Đinh, em của Dương Giáp, kế vị sau khi Dương Giáp chết, trị vì 28 năm, bệnh chết táng ở làng Tiểu Đốn huyện An Dương tỉnh Hà Nam. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1374 TCN Khoảng năm 1402 TCN, Dương Giáp […]

Dương Giáp: Tử Hòa

Dương Giáp tên thật là Tử Hòa, con của Tổ Đinh, kế vị khi cha chết, trị vì 7 năm, bị bệnh chết, táng ở Địch Tuyền. Năm sinh năm mất không rõ, ? – ? 1402 TCN Khoảng năm 1409 TCN, Nam Canh qua đời, Dương Giáp lên nối ngôi. Trong năm thứ ba sau […]

Nam Canh: Tử Canh

Nam Canh tên thật là Tử Canh, con của Ốc Giáp, em họ của Tổ Đinh, kế vị khi Tổ Đinh chết, trị vì 25 năm, bị bệnh chết, táng ở Địch Tuyền. Năm sinh và năm mất không rõ, ? – ? 1409 TCN Khoảng năm 1433 TCN, Tổ Đinh qua đời, Nam Canh lên […]

Tổ Đinh: Tử Tân

Tổ Đinh tên thật là Tử Tân, con của Tổ Tân, cháu của Ốc Giáp, kế vị khi Ốc Giáp chết, trị vì 39 năm, bị bệnh chết, táng ở Địch Tuyền. Năm sinh và năm mất: không rõ, ? – ? 1439 TCN Khoảng năm 1466 TCN, Ốc Giáp qua đời, Tổ Đinh lên nối […]

Ốc Giáp: Tử Du

Ốc Giáp tên thật là Tử Du, em trai của Tổ Tân, kế vị khi Tổ Tân chết, trị vì 25 năm, bị bệnh chết, táng ở Địch Tuyền. Năm sinh và năm mất: không rõ, ? – ? 1466 TCN Khoảng năm 1491 TCN, Tổ Tân qua đời, Ốc Giáp lên nối ngôi. Sử sách […]

Tổ Tân: Tử Đán

Tổ Tân tên thật là Tử Đán, con của Tổ Ất, kế vị sau khi Tổ Ất chết, trị vì 16 năm, bị bệnh chết, táng ở Địch Tuyền. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1491 TCN Khoảng năm 1507 TCN, Tổ Ất qua đời, Tổ Tân lên nối ngôi. Sử sách không […]

Tổ Ất: Tử Đằng

Tổ Ất tên thật là Tử Đằng, con của Trung Đinh, một thuyết khác nói là con của Hà Đản Giáp, kế vị sau khi Hà Đản Giáp chết, trị vì 75 năm, bị bệnh chết ở Địch Tuyền. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1507 TCN Khoảng năm 1526 TCN, Hà Đản Giáp […]

Hà Đản Giáp: Tử Chỉnh

Hà Đản Giáp tên thật là Tử Chỉnh, em của Ngoại Nhâm, kế vị khi Ngoại Nhâm chết, trị vì được 9 năm, bị bệnh chết. Năm sinh và năm mất: không rõ, ? – ? 1526 TCN Theo truyền thuyết táng ở 3 nơi + Tường (nay thuộc huyện Nội Diễn tỉnh Hà Nam) + […]

Ngoại Nhâm: Tử Pháp

Ngoại Nhâm tên thật là Tử Pháp, em của Trọng Đinh, kế vị khi Trọng Đinh chết, trị vì 15 năm, bị bệnh chết, táng ở Địch Tuyền. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1535 TCN Khoảng năm 1550 TCN, Trọng Đinh qua đời, Ngoại Nhâm lên nối ngôi. Trong suốt triều đại […]