Trụ Vương – Nhà Thương

Sau khi Bàn Canh chết, theo sử Trung Quốc ghi chép còn truyền được mười một đời vua nữa. Vua cuối cùng tên là Trụ (Trụ Vương). Trụ Vương người giỏi giang Trụ Vương vốn là người khá giỏi giang và có sức khoẻ. Những năm đầu, ông đích thân cầm quân, tiến hành cuộc […]

Bàn Canh dời đô – Nhà Thương

Theo lịch sử Trung Quốc khi Thương Thang thành lập triều Thương thì quốc đô đầu tiên đóng ở Bác (nay là Thương Khâu, Hà Nam). Trong khoảng 300 năm từ đó về sau, đô thành phải chuyển dời tất cả 5 lần. Đó là do nội bộ vương tộc thường xuyên tranh đoạt ngôi […]

Cách mạng Thương Thang: Thương Thang, Y Doãn lật đổ nhà Hạ

Ở hạ du Hoàng Hà có một bộ lạc tên là Thương. Truyền thuyết nói rằng Khiết là tổ tiên của bộ lạc Thương, trong thời kỳ Nghiêu Thuấn, đã từng theo Vũ đi trị thủy. Sau đó, bộ lạc Thương nhờ phát triển nhanh nghề chăn nuôi nên đến cuối thời Hạ, khi Thang […]