Ngô Mạt Đế: Tôn Hạo

Ngô Mạt Đế tên thật là Tôn Hạo, tuổi Tuất. Tính tình hung bạo, hoang dâm. Kế vị sau khi Tôn Hưu qua đời, tại vị 16 năm đến khi nước Ngô bị diệt. Ốm chết, thọ 43 tuổi. Mai táng ở Hòa Lãng (nay ở núi Tây Lãng huyện Ngô Hưng tỉnh Triết Giang). […]

Ngô Cảnh Đế: Tôn Hưu

Ngô Cảnh Đế tên thật là Tôn Hưu, cháu thứ 6 của Tôn Quyền, tuổi Mão. Là người khôn vặt, hẹp hòi nhưng không thủ đoạn, kế vị sau khi Tôn Lượng bị phế truất. Tại vị 8 năm, ốm chết, thọ 30 tuổi. Không rõ nơi an táng. Thuy hiệu là Cảnh Đế. Năm […]

Ngô Cối Kê Vương: Tôn Lượng

Ngô Cối Kê Vương tên thật là Tôn Lượng, tuổi Hợi. Là người thông minh nhưng bất tài. Kế vị sau khi Tôn Quyền qua đời, tại vị 7 năm, bị phế truất rồi tự sát, thọ 18 tuổi, không rõ nơi an táng. Năm sinh, năm mất: 243 – 260 Công – tội: Ba […]

Ngô Đại Đế: Tôn Quyền

Ngô Đại Đế tên thật là Tôn Quyền, là con trai thứ 2 của Tôn Kiên – một phú hào ở Giang Đông, tuổi Tuất. Là người thông minh, cơ trí, trí dũng song toàn. Sau khi anh trai là Tôn Sách qua đời, cai quản Giang Đông. Năm 222 xưng làm Ngô Vương. Năm […]

Hán Chiêu Liệt Đế: Lưu Bị

Chiêu Liệt Đế tên thật là Lưu Bị, tên tự của ông ta là Huyền Đức. Ông trị vì được 3 năm, bị bệnh chết, thọ 63 tuổi. Mai táng ở Huệ Lãng (nay thuộc ngoại thành phía Nam thành phố Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên). Nam sinh, năm mất: 161 – 223 Cha của […]

Ngụy Nguyên Đế: Tào Huán

Ngụy Nguyên Đế tên thật là Tào Huán, tên tự là Kinh Minh. Lên kế vị sau khi Tào Mao chết. Ông trị vì được 6 năm, bị Tư Mã Viêm phế truất, sau đó bị bệnh chết, thọ 57 tuổi. Mai táng ở ngoại ô Bất Minh. Năm sinh, năm mất: 240 – 302 […]

Cao Quý Hương Công: Tào Mao

Cao Quý Hương Công tên thật là Tào Mao. Ông ta là cháu của Ngụy Văn Đế và là con trai của Tào Sương. Sau khi Tào Phương bị phế truất, Tư Mã Sư đã lập Tào Mao làm hoàng đế. Ông ta trị vì được 7 năm thì bị Thành Tế là tay chân […]

Ngụy Thiếu Đế: Tào Phương

Ngụy Thiếu Đế tên thật là Tào Phương, tên tự là Lan Khanh. Ông là con nuôi của Ngụy Minh Đế, lên kế vị sau khi Minh Đế chết. Ông trị vì được 15 năm, sau đó bị Tư Mã Sư phế truất – Bị bệnh chết, thọ 43 tuổi. Năm sinh, năm mất: 232 […]

Ngụy Minh Đế: Tào Nhuệ

Ngụy Minh Đế tên thật là Tào Nhuệ, tên tự là Nguyên Trọng. Ông là con trai cả của Ngụy Văn Đế, ông lên kế vị sau khi Văn Đế chết. Ông ta trị vì được 13 năm thì bị bệnh chết, thọ 35 tuổi. Mai táng ở Cao Bình Lăng (nay ở núi Đại […]

Ngụy Văn Đế: Tào Phi

Ngụy Văn Đế tên thật là Tào Phi, tên tự là Tử Hằng. Ông là con thứ hai của Tào Tháo. Sau khi Tào Tháo bị bệnh chết, ông ta đã kế nhiệm chức vụ: Ngụy Vương, sau này ông ta phế bỏ Hán Hiến Đế và tự lập làm hoàng đế. Ông ta trị […]