Lục Tốn thiêu cháy trại quân Lưu Bị

Tin Tào Phi xưng đế truyền tới Thục Hán, kèm theo rất nhiều lời đồn rằng Hán Hiến Đế đã bị Tào Phi giết chết. Hán Trung Vương Lưu Bị tin vào lời đồn đó, đã cho tổ chức tang lễ Hán Hiến Đê ở Thành Đô. Các đại thần cho rằng, Hán Hiến Đế đã…