Ngô Mạt Đế: Tôn Hạo

Ngô Mạt Đế tên thật là Tôn Hạo, tuổi Tuất. Tính tình hung bạo, hoang dâm. Kế vị sau khi Tôn Hưu qua đời, tại vị 16 năm đến khi nước Ngô bị diệt. Ốm chết, thọ 43 tuổi. Mai táng ở Hòa Lãng (nay ở núi Tây Lãng huyện Ngô Hưng tỉnh Triết Giang). […]

Ngô Cảnh Đế: Tôn Hưu

Ngô Cảnh Đế tên thật là Tôn Hưu, cháu thứ 6 của Tôn Quyền, tuổi Mão. Là người khôn vặt, hẹp hòi nhưng không thủ đoạn, kế vị sau khi Tôn Lượng bị phế truất. Tại vị 8 năm, ốm chết, thọ 30 tuổi. Không rõ nơi an táng. Thuy hiệu là Cảnh Đế. Năm […]

Ngô Cối Kê Vương: Tôn Lượng

Ngô Cối Kê Vương tên thật là Tôn Lượng, tuổi Hợi. Là người thông minh nhưng bất tài. Kế vị sau khi Tôn Quyền qua đời, tại vị 7 năm, bị phế truất rồi tự sát, thọ 18 tuổi, không rõ nơi an táng. Năm sinh, năm mất: 243 – 260 Công – tội: Ba […]

Ngô Đại Đế: Tôn Quyền

Ngô Đại Đế tên thật là Tôn Quyền, là con trai thứ 2 của Tôn Kiên – một phú hào ở Giang Đông, tuổi Tuất. Là người thông minh, cơ trí, trí dũng song toàn. Sau khi anh trai là Tôn Sách qua đời, cai quản Giang Đông. Năm 222 xưng làm Ngô Vương. Năm […]