Sự Ngu Xuẩn Của Tống Tương Công

Tống Tương Công thấy nước Tề có nội loạn, nên thông tri cho các nước chư hầu, yêu cầu họ cùng hộ tống Công tử Chiêu về Tề lên ngôi vua. Nhưng lời hiệu triệu của Tống Tương Công không có sức mạnh. Nhiều nước không thèm chú ý tới lời hiệu triệu đó, chỉ…

Tề Hoàn Công Chín Lần Họp Chư Hầu

Tề Hoàn Công tuy thua trận Trường Thược, nhưng vẫn không bị ảnh hưởng đến địa vị bá chủ sau này. Hơn mười năm sau, nước Yên (đô thành là Bắc Kinh hiện nay) phái sứ giả đến xin quân cứu viện để chống lại Sơn Nhung. Tề Hoàn Công liền quyết định đem đại…

Tào Quệ Đánh Lui Quân Tề

Lịch sử Trung Quốc, Sau khi Tề Hoàn Công lên ngôi, nhờ sự giúp đỡ của Quản Trọng, Tề đã giành được địa vị bá chủ. Nhưng, trong cuộc chiến tranh với nước Lỗ, lại gặp thất bại không nhỏ. Năm thứ hai sau khi lên ngôi, tức là năm 684 trước Công nguyên, Tề…

Nhân Tài Trong Xe Tù

Lịch sử trung Quốc thời Đông Chu từ khi Chu Bình Vương dời đô sang Lạc Ấp, lại phân làm hai thời kỳ là Xuân Thu và Chiến Quốc. Triều đình nhà Chu ngày càng suy yếu, thiên tử nhà Chu tuy danh nghĩa là vua của các nước chư hầu, nhưng trên thực tế,…

12