Thời gian: Từ thời Kinh Dương Vương 2879 TCN
Bạn đang xem theo dòng thời gian:

Lý Thường Kiệt chống quân Tống xâm lượt

Lịch sử Việt Nam thời nhà Lý, vua Lý Nhân Tông, Lý Thường Kiệt chống quân Tống xâm lượt nước ta. Vương An Thạch nhà Tống cầm quyền, tâu [với vua Tống] rằng nước ta bị Chiêm Thành đánh phá. Quân còn sót lại không đầy vạn người, có thể dùng kế chiếm lấy được. […]

Lý Nhân Tông – Lý Càn Đức

Lịch sử Việt Nam thời vua Lý Nhân Tông, niên hiệu Thái Ninh. Húy là Càn Đức, con trưởng của Lý Thánh Tông, mẹ đẻ là thái hậu Linh Nhân, sinh vua ngày 25 tháng giêng năm Bính Ngọ, Long Chương Thiên Tự thứ 1 [1066], ngày hôm sau lập hoàng thái tử. Lý Thánh […]

Lý Thánh Tông: Niên hiệu Long Chương Thiên Tự

Lịch sử Việt Nam thời vua Lý Thánh Tông, niên hiệu Long Chương Thiên Tự, Thiên Huống Bảo Tượng, Thần Vũ. Bính Ngọ, [Long Chương Thiên Tự] năm thứ 1 [1066], (Tống Trị Bình năm thứ 3). Mùa xuân, tháng giêng, ngày 25, giờ Hợi, hoàng tử Càn Đức sinh. Ngày hôm sau, lập làm […]

Lý Thánh Tông – Lý Nhật Tôn: Niên hiệu Long Thụy Thái Bình

Lịch sử Việt Nam thời vua Lý Thánh Tông – Lý Nhật Tôn Tên húy là Nhật Tôn, con trưởng của Lý Thái Tông. Mẹ là Kim Thiên Thái Hậu họ Mai, khi trước chiêm bao thấy mặt trăng vào bụng rồi có mang, ngày 25 tháng 2 năm Quý Hợi, Thuận Thiên thứ 14 […]

1049
Lý Thái Tông: Niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo

Lịch sử Việt Nam, Kỷ Sửu, [Thiên Cảm Thánh Vũ] năm thứ 6 [1049]. Tháng 2 Vua Lý Thái Tông đổi niên hiệu nước ta thành Sùng Hưng Đại Bảo. Mùa đông, tháng 10, dựng chùa Diên Hựu. Trước đây vua chiêm bao thấy Phật Quan Âm ngồi trên tòa sen, dắt vua lên tòa. […]

1044
Lý Thái Tông: Niên hiệu Thiên Cảm Thánh Vũ

Lịch sử Việt Nam, Giáp Thân, [Minh Đạo] năm thứ 3 [1044], Vua Lý Thái Tông đổi niên hiệu thành Thiên Cảm Thánh Vũ. Mùa đông, tháng 11, ban thưởng cho những người có công đi đánh Chiêm Thành: có công từ lục phẩm trở lên, thưởng áo bào gấm, từ thất phẩm trở xuống […]

1042
Lý Thái Tông: Niên hiệu Minh Đạo

Lịch sử Việt Nam, Nhâm Ngọ, năm [1042], Lý Thái Tông xuống chiếu đổi niên hiệu là Minh Đạo. Mùa đông, tháng 10, ngày mồng 1, cho Khai Hoàng Vương làm Đô thống đại nguyên soái đi đánh châu Văn. Ban Hình thư. Trước kia, việc kiện tụng trong nước phiền nhiễu, quan lại giữ […]

1034
Lý Thái Tông: Niên hiệu Thông Thụy

Lịch sử Việt Nam, Giáp Tuất, [Thiên Thành] năm thứ 7 [1034], tháng 4, Lý Thái Tông đổi niên hiệu là Thông Thụy. Bấy giờ hai nhà sư là Nghiêm Bảo Tính và Phạm Minh Tâm thiêu mình cháy kết thành thất bảo. Vua xuống chiếu đem thất bảo ấy giữ ở chùa Trường Thánh […]

1028
Lý Thái Tông – Lý Phật Mã

Lý Thái Tông tên húy là Lý Phật Mã, một tên khác là Đức Chính, con trưởng của Lý Thái Tổ. Mẹ là hoàng hậu họ Lê, sinh vua vào ngày 26 tháng 6 năm Canh Tý, niên hiệu Ứng Thiên năm thứ 7 [1000] thời Lê, ở phủ Trường Yên. Thái Tổ được nhường […]

1010
Lý Thái Tổ

Lý Thái Tổ: Họ Lý, tên húy là Công Uẩn, người châu Cổ Pháp Bắc Giang. Mẹ họ Phạm, đi chơi chùa Tiêu Sơn cùng với người thần giao hợp rồi có chửa, sinh vua ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất, niên hiệu Thái Bình năm thứ 5 [974] thời Đinh. Lớn lên làm quan […]