Bắc Lương Tửu Tuyền Vương: Tự Cừ Vô Húy

Bắc Lương Tửu Tuyền Vương tên là Tự Cừ Vô Húy. Là con của Tự Cừ Mục Kiền. Sau khi Tự Cừ Mục Kiền đầu hàng Bắc Ngụy, ông cũng lần lượt quy hàng Bắc Ngụy, Lưu Tống rồi xưng vương. Tại vị 4 năm, ốm chết. Không rõ nơi chôn cất. Năm sinh, năm…

Bắc Lương Ai Vương: Tự Cừ Mục Kiền

Bắc Lương Ai Vương tên là Tự Cừ Mục Kiền, hay còn có tên là Mậu Kiền. Là con trai thứ 3 của em trai Tự Cừ Mông Tốn. Kế vị sau khi Tự Cừ Mông Tốn qua đời. Tại vị 6 năm, đầu hàng Bắc Ngụy, sau đó bị Bắc Ngụy Thác Bạt Đào…

Bắc Lương Vũ Tuyên Vương: Tự Cừ Mông Tốn

Bắc Lương Vũ Tuyên Vương tên là Tự Cừ Mông Tốn, tuổi Thìn. Là người Hồ, vốn là cận vệ trong cung, sau soán ngôi nhà Bắc Lương. Tại vị 32 năm, ốm chết, thọ 66 tuổi. Năm sinh, năm mất: 368 - 433 Nơi an táng: Nguyên Lăng (không rõ ngày nay ở đâu).…

Bắc Lương Kiến Khang Công: Đoàn Nghiệp

Bắc Lương Kiến Khang Công tên là Đoàn Nghiệp, vốn là thái thú Kiến Khang (nay ở phía đông nam Tửu Tuyền tỉnh Cam Túc) của Hậu Lương. Sau đó lập nước Bắc Lương, xưng làm Lương Vương. Tại vị 4 năm, Tự Cừ Mông Tốn phát động bình biến, giết chết Đoàn Nghiệp. Không…

Nam Lương Cảnh Vương: Thốc Phát Nậu Thiện

Nam Lương Cảnh Vương tên là Thốc Phát Nậu Thiện. Tuổi Sửu. Là em trai của Thốc Phát Lợi Lộc Cô. Kế vị sau khi Thốc Phát Lợi Lộc Cô qua đời. Tại vị 13 năm, sau khi quy hàng Tây Tần bị Tây Tần Thái tổ Khất Phục Sí Bàn đầu độc chết. Thọ…

Nam Lương Khang Vương: Thốc Phát Lợi Lộc Cô

Nam Lương Khang Vương tên là Thốc Phát Lợi Lộc Cô. Là em trai của Thốc Phát Ô Cô. Kế vị sau khi Thốc Phát Ô Cô qua đời. Tại vị 3 năm, ốm chết. Năm sinh, năm mất: ? - 402. Nơi an táng: Lăng Tây Bình (nay không rõ ở đâu). Thụy hiệu…

Nam Lương Vũ Vương: Thốc Phát Ô Cô

Nam Lương Vũ Vương tên là Thốc Phát Ô Cô, là thủ lĩnh của tộc Tiên Ty. Thời Lã Quang nhà Hậu Lương, được phong làm Tả Hiền Vương. Sau đó tự xưng là Vũ Vương. Tại vị 2 năm. Sau khi uống rượu ngã từ trên ngựa xuống đất bị thương nặng rồi chết.…

Hậu Lương Hậu Chủ: Lã Long

Hậu Lương Hậu Chủ tên là Lã Long, tự Vĩnh Cơ. Là cháu của Lã Quang, anh trai của Lã Siêu. Sau khi Lã Siêu giết chết Lã Soạn, lập Lã Long làm hoàng đế. Tại vị 3 năm, đầu hàng Hậu Tần. Sau đó mưu phản nên bị Diêu Hưng giết chết. Không rõ…

Hậu Lương Linh Đế: Lã Soạn

Hậu Lương Linh Đế tên là Lã Soạn, tự Vĩnh Tụ. Là con trưởng (của vợ lẽ) của Lã Quang, anh trai của Ấn Vương Lã Thiệu. Tại vị 2 năm, bị em họ là Lã Siêu giết chết. Năm sinh, năm mất: ? - 401. Nơi an táng: Lăng Bạch Thạch (không rõ ở…

Hậu Lương Ý Vũ Đế: Lã Quang

Hậu Lương Ý Vũ Đế tên là Lã Quang, tự Thế Minh, tuổi Dậu. Tính cách thận trọng. Là Kiêu kỵ tướng quân của Tiền Tần, sau tự lập làm vương. Tại vị 13 năm, ốm chết, thọ 63 tuổi. Năm sinh, năm mất: 337 - 399. Nơi an táng: Cao Lăng (không rõ ở…