Tây Tần Tuyên Liệt Vương: Khất Phục Quốc Nhân

Tây Tần Tuyên Liệt Vương tên là Khất Phục Quốc Nhân. Là thủ lĩnh của bộ tộc Tiên Ty, sau xưng vương. Tại vị 3 năm, ốm chết. Không rõ nơi chôn cất. Thụy hiệu là Tuyên Liệt Vương, miếu hiệu là Liệt Tổ. Năm sinh, năm mất: ? - 388. Khất Phục Quốc Nhân…

Hà Đông Vương: Mộ Dung Vĩnh

Hà Đông Vương tên là Mộ Dung Vĩnh, tự Thúc Minh. Là em của Tiền Yên Vũ Tuyên Đế Mộ Dung Hội. Sau khi giết chết Mộ Dung Trung, Điếu Vân lập ông làm vương. Tại vị 8 năm, bị quân Hậu Yên bắt làm tù binh rồi giết chết. Không rõ nơi an táng.…

Tây Yên Vương: Mộ Dung Trung

Tây Yên Vương tên là Mộ Dung Trung. Là con trai của Tây Yên Tề Bắc Vương Mộ Dung Hoằng. Sau khi tướng sĩ giết chết Mộ Dung Dao, ủng hộ lập ông làm vương. Ông tại vị chưa đầy 3 tháng, bị thuộc hạ là Điếu Vân hành thích giết chết. Không rõ nơi…

Tây Yên Vương: Mộ Dung Dao

Tây Yên Vương tên là Mộ Dung Dao, còn có tên là Mộ Dung Vọng. Là con trai của Tây Yên Uy Đế Mộ Dung Xung. Sau khi Mộ Dung Thao giết chết Mộ Dung Nghĩ, Mộ Dung Vĩnh lại đánh bại Mộ Dung Thao, lập Mộ Dung Dao làm vua. Ông tại vị chưa…

Tây Yên Vương: Mộ Dung Nghĩ

Tây Yên Vương tên là Mộ Dung Nghĩ, là con trai của Nghi Bộ Vương Mộ Dung Hằng. Yên Vương Đoàn Tuỳ bị giết chết, ông được lập làm hoàng đế. Chỉ tại vị 1 tháng, bị em trai là Mộ Dung Thạo hành thích giết chết. Không rõ nơi chôn cất. Năm sinh, năm…

Tây Yên Vương: Đoàn Tùy

Tây Yên Vương tên là Đoàn Tùy, là thuộc tướng của Mộ Dung Xung. Sau khi ông cùng Hàn Diên giết chết Mộ Dung Xung, ông được Hàn Diên ủng hộ lập làm Yên Vương. Tại vị 1 năm, và cũng bị thuộc hạ hành thích chết. Không rõ nơi chôn cất. Năm sinh, năm…

Tây Yên Uy Đế: Mộ Dung Xung

Tây Yên Uy Đế tên là Mộ Dung Xung. Tuổi Ngọ, là em trai của Mộ Dung Hoằng. Sau khi Mộ Dung Hoằng bị giết chết, được lập làm hoàng thái đệ, sau xưng đế. Không rõ nơi chôn cất. Năm sinh, năm mất: 358 - 386 Mộ Dung Xung là con trai của Mộ…

Tây Yên Tề Bắc Vương: Mộ Dung Hoằng

Tề Bắc Vương tên là Mộ Dung Hoằng. Là con trai của Tiền Yên Cảnh Chiêu Đế Mộ Dung Tuấn, em trai của U Đế Mộ Dung Vĩ. Từng đầu hàng Tiền Tần, sau đó tự xưng là Bắc Tề Vương. Tại vị không đầy 1 năm, bị triều thần hành thích giết chết. Không…

Bắc Yên Chiêu Thành Đế: Phùng Hoành

Chiêu Thành Đế tên là Phùng Hoành, tự Văn Thống. Là em trai của Phùng Bạt. Sau khi Phùng Bạt qua đời, ông giết thái tử rồi tự lập làm hoàng đế. Tại vị 6 năm. Bắc Yên bị Bắc Ngụy tiêu diệt, ông bỏ chạy đến Cao Ly thì bị giết. Không rõ nơi…

Bắc Yên Văn Thành Đế: Phùng Bạt

Văn Thành Đế tên là Phùng Bạt, tự Văn Khởi. Vốn là Trung vệ tướng quân. Sau khi giết chết Mộ Dung Hy, ủng hộ lập Cao Vân xưng làm Thiên Vương. Sau khi Cao Vân bị bọn Lý Ban giết chết, ông giết Lý Ban rồi tự lập làm Thiên Vương. Tại vị 21…