Thời gian: 1010 -> 1225
Bạn đang xem theo dòng thời gian:

Lý Thần Tông – Lý Dương Hoán

Lịch sử Việt Nam thời vua Lý Thần Tông, tên thật Lý Dương Hoán. Lý Dương Hoán cháu gọi Lý Thánh Tông bằng ông, cháu gọi Lý Nhân Tông bằng bác, con của Sùng Hiền hầu, do phu nhân họ Đỗ sinh ra. Khi mới lên 2 tuổi, được nuôi trong cung, lập làm hoàng […]

Lý Nhân Tông: Niên hiệu Thiên Phù Khánh Thọ

Lịch sử Việt Nam thời vua Lỹ Nhân Tông niên hiệu Thiên Phù Khánh Thọ. Đinh Mùi, [Thiên Phù Khánh Thọ] năm thứ 1 [1127], (Tống Tĩnh Khang năm thứ 2, từ tháng 5 về sau là Cao Tông Cấu, Kiến Viên năm thứ 1). Mùa xuân, tháng giêng, cho Ngự khổ thư gia là Phạm […]

Lý Nhân Tông: Niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ

Lịch sử Việt Nam thời vua Lý Nhân Tông niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. Canh Tý, [Thiên Phù Dụê Vũ] năm thứ 1 [1120], (Tống Tuyên Hòa năm thứ 2). Mùa xuân, tháng giêng, ngày mồng 1, bề tôi đang biểu khuyên gia thêm tôn hiệu và xin đổi niên hiệu. Vua y theo. Tháng […]

Lý Nhân Tông: Niên hiệu Hội Tường Đại Khánh

Lịch sử Việt Nam thời vua Lý Nhân Tông niên hiệu Hội Tường Đại Khánh. Canh Dần, [Hội Tường Đại Khánh] năm thứ 1 [1110], (Tống Đại Quan năm thứ 4). Mùa xuân có người đàn bà dâng con chim phượng non, có đủ 9 chòm ngũ sắc. Từ Văn Thông dâng hổ trắng, ngựa trắng […]

Lý Nhân Tông: Niên hiệu Long Phù

Lịch sử Việt Nam thời vua Lý Nhân Tông niên hiệu Long Phù. Tân Tỵ, Long Phù năm thứ 1 [1101], (Tống Huy Tông Cát, Kiến Trung Tĩnh Quốc năm thứ 1). Mùa xuân, tháng giêng, đổi niên hiệu. Cho Thái úy Lý Thường Kiệt kiêm chức Nội thị phán thủ đô áp nha hành […]

Lý Nhân Tông: Niên hiệu Hội Phong

Lịch sử Việt Nam thời vua Lý Nhân Tông niên hiệu Hội Phong. Nhâm Thân, [Quảng Hựu] năm thứ 7 [1092], (Tống Quang Hựu năm thứ 8), (từ tháng 8 về sau là niên hiệu Hội phong năm thứ 1; Tống Nguyên Hựu năm thứ 7). Mùa Thu, tháng 8 đổi niên hiệu làm Hội Phong năm […]

Lý Nhân Tông: Niên hiệu Quảng Hựu

Lịch sử Việt Nam, vua Lý Nhân Tông niên hiệu Quảng Hựu Ất sửu, [Quảng Hựu] năm thứ 1 [1085], (Tống Nguyên Phong năm thứ 8). Cho Lê Văn Thịnh làm Thái sư. Bấy giờ thiên hạ vô sự, Hoàng hậu đi chơi khắp các nơi núi sông, ý muốn xây dựng chùa tháp. Bính Dần, […]

Lý Nhân Tông: Niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng

Lịch sử Việt Nam thời vua Lý Nhân Tông niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng Mùa hạ, tháng 4, đại xá, đổi niên hiệu làm Anh Vũ Chiêu Thắng năm thứ 1[1076]. Xuống chiếu cầu lời nói thẳng. Cất nhắc những người hiền lương có tài văn võ cho quản quân dân. Chọn quan viên […]

Lý Thường Kiệt chống quân Tống xâm lượt

Lịch sử Việt Nam thời nhà Lý, vua Lý Nhân Tông, Lý Thường Kiệt chống quân Tống xâm lượt nước ta. Vương An Thạch nhà Tống cầm quyền, tâu [với vua Tống] rằng nước ta bị Chiêm Thành đánh phá. Quân còn sót lại không đầy vạn người, có thể dùng kế chiếm lấy được. […]

Lý Nhân Tông – Lý Càn Đức

Lịch sử Việt Nam thời vua Lý Nhân Tông, niên hiệu Thái Ninh. Húy là Càn Đức, con trưởng của Lý Thánh Tông, mẹ đẻ là thái hậu Linh Nhân, sinh vua ngày 25 tháng giêng năm Bính Ngọ, Long Chương Thiên Tự thứ 1 [1066], ngày hôm sau lập hoàng thái tử. Lý Thánh […]