Ngụy Nguyên Đế: Tào Huán

Ngụy Nguyên Đế tên thật là Tào Huán, tên tự là Kinh Minh. Lên kế vị sau khi Tào Mao chết. Ông trị vì được 6 năm, bị Tư Mã Viêm phế truất, sau đó bị bệnh chết, thọ 57 tuổi. Mai táng ở ngoại ô Bất Minh. Năm sinh, năm mất: 240 – 302 […]

Cao Quý Hương Công: Tào Mao

Cao Quý Hương Công tên thật là Tào Mao. Ông ta là cháu của Ngụy Văn Đế và là con trai của Tào Sương. Sau khi Tào Phương bị phế truất, Tư Mã Sư đã lập Tào Mao làm hoàng đế. Ông ta trị vì được 7 năm thì bị Thành Tế là tay chân […]

Ngụy Thiếu Đế: Tào Phương

Ngụy Thiếu Đế tên thật là Tào Phương, tên tự là Lan Khanh. Ông là con nuôi của Ngụy Minh Đế, lên kế vị sau khi Minh Đế chết. Ông trị vì được 15 năm, sau đó bị Tư Mã Sư phế truất – Bị bệnh chết, thọ 43 tuổi. Năm sinh, năm mất: 232 […]

Ngụy Minh Đế: Tào Nhuệ

Ngụy Minh Đế tên thật là Tào Nhuệ, tên tự là Nguyên Trọng. Ông là con trai cả của Ngụy Văn Đế, ông lên kế vị sau khi Văn Đế chết. Ông ta trị vì được 13 năm thì bị bệnh chết, thọ 35 tuổi. Mai táng ở Cao Bình Lăng (nay ở núi Đại […]

Ngụy Văn Đế: Tào Phi

Ngụy Văn Đế tên thật là Tào Phi, tên tự là Tử Hằng. Ông là con thứ hai của Tào Tháo. Sau khi Tào Tháo bị bệnh chết, ông ta đã kế nhiệm chức vụ: Ngụy Vương, sau này ông ta phế bỏ Hán Hiến Đế và tự lập làm hoàng đế. Ông ta trị […]

Ngụy Vũ Đế: Tào Tháo

Ngụy Vũ Đế tên thật là Tào Tháo tên tự là Mãnh Đức, hồi nhỏ ông ta còn có tên là A Mãn. Ông ta có ông nuôi là hoạn quan. Trên thực tế ông ta là người gây dựng nên nước Ngụy. Ông bị bệnh chết, thọ 66 tuổi. Mai táng ở ngoại ô […]