Tây Tần Hậu Chủ: Khất Phục Mộ Mạt

Tây Tàn Hậu Chủ tên là Khất Phục Mộ Mạt, tự An Thạch, Là con trai thứ 2 của Khất Phục Sí Bàn. Kế vị sau khi Khất Phục Sí Bàn qua đời. Tại vị 2 năm, sau đó đầu hàng nước Hạ, bị Hạ Hậu Chủ Hách Liên Định giết chết. Không rõ nơi […]

Tây Tần Văn Chiêu Vương: Khất Phục Sí Bàn

Tây Tần Văn Chiêu Vương tên là Khất Phục Sí Bàn, là con trưởng của Khất Phục Càn Quy. Sau khi Khất Phục Càn Quy bị Khất Phục Công Phủ giết chết, ông lại giết chết Công Phủ rồi kế vị. Tại vị 16 năm, ốm chết. Năm sinh, năm mất: ? – 428. Nơi […]

Tây Tần Vũ Nguyên Vương: Khất Phục Càn Quy

Tây Tần Vũ Nguyên Vương tên là Khất Phục Càn Quy, là em trai của Khất Phục Quốc Nhân. Sau khi Khất Phục Quốc Nhân qua đời, ông được tiến cử kế vị, Tại vị 24 năm, bị cháu là Khất Phục Công Phủ giết chết. Năm sinh, năm mất: ? – 412. Nơi an […]

Tây Tần Tuyên Liệt Vương: Khất Phục Quốc Nhân

Tây Tần Tuyên Liệt Vương tên là Khất Phục Quốc Nhân. Là thủ lĩnh của bộ tộc Tiên Ty, sau xưng vương. Tại vị 3 năm, ốm chết. Không rõ nơi chôn cất. Thụy hiệu là Tuyên Liệt Vương, miếu hiệu là Liệt Tổ. Năm sinh, năm mất: ? – 388. Khất Phục Quốc Nhân […]