Triệu Quát Chỉ Giỏi Đánh Giặc Mồm

Lịch sử Trung Quốc năm 262 trước Công nguyên, Tần Chiêu Tương Vương phái đại tướng Bạch Khỏi tiến cống nước Hàn, chiếm đất Dã Vương (nay là Tầm Dương, Hà Nam), cắt đứt liên hệ giữa quận Thượng Đảng (trị sở nay ở Trường Trị, Sơn Tây) với thủ đô Hàn. Tình hình Thượng […]

Kế Viễn Giao Cận công Của Phạm Thư

Lan Tương Như và Liêm Pha đồng tâm hiệp lực bảo vệ nước Triệu, quả nhiên nước Tần không dám xâm phạm Triệu nữa. Nhưng Tần lại chiếm được nhiều đất đai của nước Sở và Ngụy. Lúc đó, thực quyền của nước Tần nằm trong tay Thái hậu và người anh em của bà […]

Liêm Pha tự trói nhận tội

Tần Chiêu Tương Vương quyết tâm buộc Triệu khuất phục, liên tiếp đưa quân xâm nhập biên giới Triệu, chiếm một số đất đai. Năm 279 trước Công nguyên, ông lại giở thủ đoạn khác, mời Triệu vương tới Miễn Trì (nay ở phía Tây huyện Miễn Trì, Hà Nam) thuộc đất Tần để hội […]

Lan Tương Như Đòi Ngọc Bích Về Cho Nước Triệu

Lịch sử Trung Quốc năm 273 trước Công nguyên, Tần Chiêu Tương Vương phái sứ giả đem quốc thư sang nước Triệu, gặp Triệu Huệ Văn Vương, nói nước Tần tình nguyện đổi mươi lăm tòa thành để lấy viên “ngọc bích họ Hòa ” rất quí của nước Triệu, mong Triệu vương đồng ý. […]

Khuất Nguyên Trầm Mình

Nước Sở từ khi bị Tần đánh thua, luôn bị Tần ức hiếp. Sở Hoài Vương lại muốn liên hiệp với Tề. Tần Chiêu Tương Vương lên ngôi, liền viết thư cho Sở Hoài Vương, lời lẽ rất khiêm tốn, mời Sở Hoài Vương đến Vũ Quan (nay ở Đông nam huyện Đan Phượng, tỉnh […]

Điền Đan Đánh Trận Bằng Trâu Lửa

Nhạc Nghị ra quân trong nửa năm, liên tiếp đánh chiếm được hơn bảy mươi thành trì của nước Tề cuối cùng chỉ còn lại Cửa Thành (nay là huyện Cử, Sơn Đông) và Tức Mặc (nay ở Đông nam huyện Bình Độ, Sơn Đông) là hai cứ điểm đơn độc. Quan đại phu nước […]

Yến Chiêu vương Cầu Hiền

Sau khi Mạnh Thường Quân bị cách chức tướng quốc, Tề Dẫn Vương lại liên kết Sở, Ngụy diệt được Tống, càng trở nên kiêu ngạo, ông nuôi tham vọng thôn tính các nước để lên làm thiên tử. Do đó bị các nước chư hầu đều căm ghét, đặc biệt là nước Yên ở […]

Các môn khách của Mạnh Thường Quân

Để phá vỡ liên minh Tề Sở, Tần Chiêu Tương Vương dùng hai thủ đoạn: đối với nước Sở thì cứng, đối với nước Tề thì mềm. Ông ta nghe nói đại thần có thế lực nhất của Tề là Mạnh Thường Quân, liền mời Mạnh Thường Quân sang Hàm Dương, nói là muốn cử […]

Triệu Vũ Linh Học Theo Người Hồ

Trong lúc nước Sở bị Tần ức hiếp, thì nước Triệu ở phương Bắc lại đang mưu tìm kế hoạch phát triển. Quốc quân nước Triệu là Vũ Linh Vương có tầm nhìn xa và lòng dũng cảm, tìm mọi biện pháp để cải cách về mọi mặt. Một hôm Triệu Vũ Linh Vương nói […]

Trương Nghi phá tan kế Hợp Tung

Từ khi Tôn Tẫn đánh bại quân Ngụy, nước Ngụy thất thế, nước Tần càng ngày càng lớn mạnh. Sau khi Tần Hiếu Công mất, con là Tần Huệ Văn Vương nắm quyền, không ngừng mở rộng thế lực khiến sáu nước khác lo sợ, làm thế nào để đối phó với nước Tần đây? […]