Hán Thiếu Đế: Lưu Biện

Hán Thiếu Đế tên thật là Lưu Biện. Ông lên kế vị sau khi Hán Linh Đế chết. Ông ở ngôi chưa được 6 tháng thì bị Đổng Trác phế truất và hạ độc. Ông hưởng dương 15 tuổi. Mai táng ở gần thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam. Năm sinh, năm mất: 175 […]

Hán Linh Đế: Lưu Hoằng

Hán Linh Đế tên thật là Lưu Hoằng là chút của Hán Chương Đế (cháu 5 đời) và ông là con trai của Lưu Thường. Sau khi Hán Hoàn Đế chết, hoàng hậu Đậu đã lập Lưu Hoằng làm hoàng đế. Ông trị vì được 22 năm, bị bệnh chết, thọ 34 tuổi. Mai táng […]

Hán Hoàn Đế: Lưu Chí

Hán Hoàn Đế tên thật là Lưu Chí. Ông là cháu của Hán Chương Đế. Sau khi Hán Chất Đế chết Lương Kí lập Lưu Chí làm hoàng đế. Ông trị vì 21 năm, bị bệnh chết, thọ 36 tuổi. Mai táng ở Tuyên Lăng (nay thuộc phía Đông Nam thành phố Lạc Dương tỉnh […]

Hán Thiếu Đế: Lưu Ý

Hán Thiếu Đế tên thật là Lưu Ý. Ông ta là cháu của Hán Chương Đế, lên kế vị sau khi Hán An Đế chết. Trị vì chưa được 1 năm thì bị bệnh chết. Mai táng ở đâu không rõ. Năm sinh, năm mất: ? CN – 125 Lưu Ý là con trai của […]

Thái hậu Đặng: Đặng Tuy

Thái hậu Đặng, tên bà ta là Đặng Tuy. Bà là vợ của Hán Hòa Đế, bà ta chấp chính 16 năm sau khi Hòa Đế chết. Bà ta bị bệnh chết, thọ 41 tuổi. Mai táng ở cạnh Thận Lăng (cạnh mộ của Hòa Đế). Năm sinh, năm mất: 81 – 121 Đặng Tuy […]

Xương Ấp Vương: Lưu Hạ

Xương Ấp Vương tên thật là Lưu Hạ. Là cháu của Hán Vũ Đế, em họ của Hán Chiêu Đế. Chiêu Đế chết, không có con ông ta lên kế vị. Trị vì được 27 ngày, vì hoang dâm vô độ nên bị Hoắc Quang phế truất. Còn về sau ra sao thì không rõ. […]

Lã Hậu: Lã Trĩ – Vị hoàng hậu đầu tiên của Trung Quốc

Lã Hậu (hoặc Lữ Hậu) tên thật là Lã Trĩ, là hoàng hậu của Hán Cao Tổ, nắm quyền chấp chính sau khi Hán Cao Tổ chết, trị vị 16 năm. Bị bệnh chết, thọ 62 tuổi. Mai táng ở vườn phía Tây cạnh Trường Lăng (Lăng của Cao Tổ) (nay cách 35 km về […]

Tử Nhi

Tử Nhi, ông ta là cháu của Tần Thủy Hoàng, cháu họ của Hồ Hợi. Lên kế vị sau khi Hồ Hợi tự vẫn. Trị vì được 46 ngày. Quân của Lưu Bang tấn công đến Bá Thượng, Tử Nhi phải đầu hàng. Về sau bị Hạng Vũ giết ở Hàm Dương, mai táng ở […]

Tần Trang Tương Vương: Doanh Dị Nhân

Tần Trang Tương Vương tên thật là Doanh Dị Nhân, con của Tần Hiếu Văn Vương, lên kế kị sau khi cha chết. Tần Trang Tương Vương trị vì được 3 năm, bị ốm chết mai táng ở đất Thái. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 247 TCN Vào những năm trẻ tuổi, Doanh […]

Những quốc quân quan trọng trong 7 nước ở thời chiến quốc

Cùng bienniensu.com điểm qua những quốc quân quan trọng trong thời kỳ Chiến Quốc của lịch sử Trung Quốc (Năm 175 TCN – năm 256 TCN). 1. Ngụy Văn Chư Tên của ông ta là Ngụy Tư (? TCN – 396 TCN). Là người sáng lập ra nước Ngụy. Trị vì được 50 năm. Trong […]