Khổng Tử chu du các nước

Với sự giúp đỡ của Ngũ Tử Tư và Tôn Vũ, Ngô vương Hạp Lư đánh bại được nước Sở, thanh thế rất lớn, ngay một số nước ở Trung Nguyên cũng bị uy hiếp, trước hết là nước Tề. Nước Tể từ sau khi Tề Hoàn Công mất đi, trong nước luôn mất ổn […]

Ngũ Tử Tư Qua Chiêu Quan

Lịch sử Trung Quốc trong cuộc đấu tranh giữa các nước chư hầu lớn để tranh đoạt bá quyền nước lớn thôn tính nước nhỏ để mở rộng đất đai. Nhưng sau thắng lợi, các nước lớn không thể không cắt đất để phong cho các quan đại phu có công, vì vậy, thế lực […]

Sở Trang Vương Lừng Lẫy Một Thời

Sau khi Tần đánh bại Tấn, liên tục trong hơn mười năm, giữa hai nước không xảy ra chiến tranh. Nhưng nước Sở ở phương Nam ngày càng lớn mạnh, nuôi tham vọng giành địa vị bá chủ Trung Nguyên đang nằm trong tay nước Tấn. Lịch sử Trung Quốc năm 613 trước  Công nguyên, […]

Trận Đại Chiến Hào Sơn

Tin đại quân Tần định đi đánh úp Trịnh trở về, đã được Tấn dò biết. Tiên Chẩn, đại tướng của Tấn cho rằng đây là cơ hội tốt để đánh Tần, liền khuyên Tần Tương Công (mới lên ngôi sau khi Tấn Văn Công mất) tổ chức đánh chặn ở Hào Sơn (nay ở […]

Huyền Cao dùng mưu lui quân Tần

Tấn Văn Công đánh bại được Sở, hội họp chư hầu. Quốc quân các nước vốn đi theo Sở như Trần, Thái, Trịnh cũng đến dự họp. Nước Trịnh tuy ký minh ước với Tấn, nhưng vẫn sợ Sở, nên lại ngầm kết minh với Sở. Tấn Văn Công được tin đó, dự định lại […]

Tấn Văn Công Lùi Nhường Ba Xá

Lịch sử Trung Quốc sau khi Tấn Văn Công lên ngôi, liền chỉnh đốn nội chính, phát triển sản xuất, dần dần xây dựng nước Tấn thành một nước giàu mạnh. Ông cũng muốn làm bá chủ Trung nguyên như Tề Hoàn Công. Lúc đó, đúng dịp vua Tương Vương nhà Chu phái người tới […]

Công Tử Lưu Vong Trùng Nhĩ

Công tử Trùng Nhĩ là con của Tấn Hiến Công. Khi Tấn Hiến Công về già, sủng ái quí phi là Li Cơ, muốn lập con trai của Li Cơ là Hề Tề làm thái tử thay cho thái tử Thân Sinh đã bị giết. Thấy thái tử bị giết, hai người con khác của […]

Sự Ngu Xuẩn Của Tống Tương Công

Tống Tương Công thấy nước Tề có nội loạn, nên thông tri cho các nước chư hầu, yêu cầu họ cùng hộ tống Công tử Chiêu về Tề lên ngôi vua. Nhưng lời hiệu triệu của Tống Tương Công không có sức mạnh. Nhiều nước không thèm chú ý tới lời hiệu triệu đó, chỉ […]

Tề Hoàn Công Chín Lần Họp Chư Hầu

Tề Hoàn Công tuy thua trận Trường Thược, nhưng vẫn không bị ảnh hưởng đến địa vị bá chủ sau này. Hơn mười năm sau, nước Yên (đô thành là Bắc Kinh hiện nay) phái sứ giả đến xin quân cứu viện để chống lại Sơn Nhung. Tề Hoàn Công liền quyết định đem đại […]

Tào Quệ Đánh Lui Quân Tề

Lịch sử Trung Quốc, Sau khi Tề Hoàn Công lên ngôi, nhờ sự giúp đỡ của Quản Trọng, Tề đã giành được địa vị bá chủ. Nhưng, trong cuộc chiến tranh với nước Lỗ, lại gặp thất bại không nhỏ. Năm thứ hai sau khi lên ngôi, tức là năm 684 trước Công nguyên, Tề […]