Trận Đánh Dụ Địch Ở Mã Ấp

Hai đời Hán Văn Đế, Hán Cảnh Đê đều áp dụng chính sách vỗ về dân chúng. Trong hơn, 60 năm, từ một thời gian ngắn có loạn bảy nước, còn không xảy ra chiến tranh lớn. Do đó, nền kinh tế được khôi phục và phát triển. Theo nói lại, ở cuối đời Cảnh Đế, tiền đồng tích trong kho không biết có tới bao nhiêu vạn , dây xâu tiền đều mục nát hết; lương thực trong kho ăn không hết, hàng năm lại chồng chất thêm, tràn ngập cả ra ngoài kho, thậm chí cũng bị thôi mục. Lịch sử gọi thòi kì đó là “Văn Cảnh chi trị’1 (Cảnh thịnh trị đời Văn Đế, cảnh Đế).

Nhưng Hán triều cường thịnh mà vẫn bị quân Hung Nô ở phương Bắc uy hiếp. Từ sau khi Hán Cao Tổ vây ở núi Bạch Đăng, triều Hán vẫn áp dụng chính sách hoà thân với Hung Nô. Loại hoà thân này trên thực tế là một loại thoả hiệp, không những phải đem con gáí trong hoàng thất nhà Hán gả cho thiền vu Hung Nô, mà hàng năm còn phải tặng cho Hung Nô nhiều tiền của. Mặc dù đã làm như vậy, Hung Nô vẫn thường xuyên xâm phạm

Trung Nguyên, giết hại dân chúng, cướp bóc lương thực và bò dê, khiến vùng phía bắc chẳng lúc nào yên.

Sau khi Hán Cảnh Đế chết, Hán Vũ Đế Lưu Triệt lên ngôi. Đây là một ông vua có tài năng và hoài bão lớn, quyết tâm làm thay đổi tình hình lúc đó.

Lịch sử Trung Quốc năm 135 trước Công nguyên, thiền vu Quân Thần của Hung Nô lại phái sứ giả đến yêu cầu hoà thân, Hán Vũ Đế yêu cầu các đại thần bàn bạc. Tướng Vương Khôi nói: “Trước kia, triều đình cùng Hung Nô hoà thân nhưng Hung Nô không bao giờ tuân thủ minh ước, vẫn cứ xâm phạm biên giới ta cần đem quân chinh phạt chúng”.

Rất nhiều đại thần phản đôi ý kiến của Vương Khôi. Hán Vũ Để thấy chưa quyết định được nên tạm thời vẫn giữ mối hoà thân với Hung Nô.

Hai năm sau, ở Mã Ấp có một đại thương nhân là Nhiếp Nhất, đến tìm Vương Khôi nói: ” Quân Hung Nô thường đến xâm phạm biên giới, là nguồn gốc gây tai họa. Hiện nay, nhân dịp đang hoà thân, dụ chúng vào rồi phục kích, thì nhất định sẽ thắng lớn.

Vương Khôi hỏi: “Ông có biện pháp gì để dụ chúng?”

Nhiếp Nhất nói: “Tôi thưòng buôn bán trên biên giới. Người Hung Nô đều quen biết tôi. Tôi lấy có vì lợi ích buôn bán, giả vờ hiến Mã Ấp cho chúng. Thiền vu ham được tiền của của Mã Ấp. nhất định sẽ đến. Chúng ta mai phục đại quân ở vùng phụ cận, chỉ cần đợi thiền vu tới Mã Ấp, tướng quân có thể đem quân chặn đường về để bắt sống Thiển Vu”.

Untitled

Vương Khôi tâu với Hán Vũ Đế về ý kiến của Nhiếp Nhất. Hán Vũ Đế quyết tâm thực hiện kế của Nhiếp Nhất, liền phái các tướng Vương Khôi, Hàn An Quốc, Công Tôn Hạ, Lý Quảng đem ba mươi vạn quân mai phục trong hẻm núi gần Mã Ấp.

Nhiếp Nhất cố ý chạy sang Hung Nô, nói với thiền vu: “Tôi có biện pháp trà trộn vào Mã ấp, giết chết quan lại ở đó. Như vậy có thể dễ dàng chiếm được Mã Ấp”.

Thiền vu quân Thần nghe nói thế thì rất mừng, nhưng hơi nghi ngờ, liền phái mấy người tâm phúc theo Nhiếp Nhất về Mã Ấp, đợi nếu Nhiếp Nhất giết các quan lại ở đó thật, thì sẽ phái quân đội sang.

Nhiếp Nhất về tới Mã Ấp, theo kế hoạch đã bàn với Vương Khôi, đem giết mấy tên tù phạm đã bị ghép vào tử tội. rồi bêu đầu ngoài cửa thành, bảo sứ giả Hung Nô đến xem, nói dối đó là đầu các quan lại của Mã Ấp.

Sứ giả Hung Nô thấy đầu người, tin là thực, lập tức về báo vối thiền vu Quân Thẫn.

Thiền vu Quân Thần dẫn mười vạn kỵ binh đi tiếp quản Mã Âp, đi tới Vũ Châu (nay là huyện Tả, Vân Sơn Tây) cách Mã Ấp khoảng một trăm dặm, chỉ thấy trên thảo nguyên có rất nhiều gia súc, nhưng không có người chăn, thì sinh nghi. Lúc đó, Quân Thần thấy phía trước có một chòi canh, liền đánh chiếm chòi đó để hỏi tình hình. Chiếm được chòi, Quân Thần dọa người phụ trách chòi gác: Nếu không khai thực tình hình thì sẽ chém đầu.

Người phụ trách gác chòi sợ hãi, khai hết tình hình quân Hán mai phục cho thiền vu Quân Thần biết.

Biết tình hình. Quân Thần giật mình, liền hạ lệnh lui quân. Ra khỏi địa giới Vũ Châu, thiền vu mới thỏ phào: “May mà bắt được tên phụ trách gác chòi. Nếu không thật nguy hiểm”.

Quân Hán mai phục ở Mã Âp, được tin quân Hung. Nô đã rút, liền đưa toàn đại quân đuổi theo. Nhưng đuổi sao cho kịp được. Đành phải rút quân về.

Trận dụ địch của Hán Vũ Đế không thành công. Nhưng từ đó, quan hệ hoà thân giữa hai bên tan vỡ, và chiến tranh đại quy mô đã liên tiếp xảy ra giữa hai bên.

 

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Thông báo