Chu Di Vương: Cơ Nhiếp

Chu Di Vương tên thật là Cơ Nhiếp, là con của Chu Ý Vương, cháu của Chu Hiếu Vương lên kế vị sau khi Hiếu Vương chết, trị vì 30 năm, bị bệnh chết, táng ở ngoại ô Bất Minh.

Năm sinh, năm mất: không rõ

* Cơ Nhiếp là con của Ý Vương, sau khi Ý Vương chết, đúng ra phải do ông ta kế vị, nhưng vì nhu nhược bất tài bị chú cướp ngôi. Sau khi Hiếu Vương chết, các chư hầu mới chiếu theo di liệt của cha ông ta, lập ông ta làm vua.

Ông ta đối đãi với các chư hầu rất tử tế, trước đây khi thiên tử đứng trên lễ đường, các chư hầu phải quỳ lạy lễ bái, nay ông ta đổi lại khi thiết triều chỉ cần lui lại vài bước mà thôi.

Trong thời gian trị vì, Khuyển Nhung nhiều lần tấn công ông ta, Cơ Nhiếp mang quân đi dẹp, đều không dẹp yên.

Năm thứ 30, sau khi lên kế vị, bị ốm đã lập Cơ Hồ làm thái tử.

Sau khi ông ta chết lập miếu đặt hiệu là Di Vương.

Đế Vương Trung Hoa,

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Thông báo