Hoắc Quang Phụ Chính

Để đánh Hung Nô, thông Tây Vực, cộng thêm đời sống xa xỉ, thích phô trương, lại thêm mê tín thần tiên, năm nào cũng mở mang cung điện…, Hán Vũ Đế đã làm hao tốn nhân, tài, vật lực trong nước, hầu như đã sử dụng hết nguồn dự trữ quốc gia tích luỹ được trong hai đời Văn Đế và cảnh Đế.

Để có đủ tiền, ông ta trọng dụng những quan lại tàn ác, ép dân nộp thuế nặng, thậm chí còn cho phép những kẻ giàu bỏ tiền ra mua chức tước. Những kẻ đó ra làm quan, đương nhiên phải vơ vét tiền của để bù lại số tiền mua chức tước. Lại thêm thiên tai hạn hán, làm cho đời sống dân chúng khốn khó trăm bề. Nông dân nhiều địa phương đả nổi dậy chông lại quan lại.

Đến những năm cuối đời, Hán Vũ Đế mới quyết tâm đình chỉ dụng binh và đề xướng Việc cải tiến nông cụ và kỹ thuật canh tác. Ông còn tiến hành nghi thức hạ điển, xuống ruộng làm mẫu, dặn dò quan lại phải khuyến khích nông dân tăng gia sản xuất. Vì vậy, tình hình trong nước mới được ổn định.

Năm 87 trước Công nguyên, Hán Vũ Đế bị bệnh mất, Hán Chiêu Đế lên nối ngôi khi mới tám tuổi. Theo di chúc của Hán Vũ Đế. đại tướng quân Hoắc Quang nhận nhiệm vụ phò tá vua mới.

Hoắc Quang nắm đại quyền triều đình, giúp Hán Chiêu Đế thực hiện chính sách vỗ về dân chúng, giảm nhẹ thuế má và lao dịch, quản lý tốt mọi việc lớn trong nước.

Nhưng một số đại thần trong triều coi Hoắc Quang như cái gai trong- mắt, muốn tìm mọi cách loại bỏ ông.

Tả tướng quân Thượng Quan Kiệt muốn đem cháu gái sáu tuổi gả cho Hán Chiêu đế làm hoàng hậu, nhưng Hoắc Quang không đồng ý. Sau đó Thượng Quan Kiệt dựa vào sự giúp đỡ của chị ruột Hán Chiêu Đê là Cái Trưởng công chúa, thực hiện được việc đưa cháu gái vào làm hoàng hậu. Thượng Quan Kiệt và con lu Thượng Quan An muốn phong một người thân cận của Cái Trưởng công chúa tước hầu, nhưng Hoắc Quang nhất định không nghe.

Cha con Thượng Quan Kiệt và Cái Trưởng công chúa rất căm tức Hoắc Quang, liền câu kết với Yên Vương Lưu Đán, dùng mọi cách toan hãm hại Hoắc Quang.

Năm Hán Chiêu Đế mười bốn tuổi, có lần Hoắc Quang kiểm duyệt đội Vũ Lâm quân (quân cận vệ của hoàng đế) và điều một hiệu uý về phủ đại tướng quân. Thượng Quan Kiệt nắm lấy việc đó, liền mạo một só tâu cùa Yên Vương và cử một tay sai tâm phúc mạo xung là sứ giả của Yên Vương, đem tò tấu vào dâng lên vua.

Trong sớ tấu đại ý nói: Trong khi đại tướng quân kiểm duyệt Vũ Lâm quân, đã dùng xe ngựa giống như xe ngựa của hoàng đế. Ổng ta còn tự tiện điều động sử dụng hiệu ưý. nhất định là có âm mưu. Thần tình nguyện rời đất phong để về kinh thành bảo vệ hoàng đế, tránh việc kẻ xấu làm loạn.

Untitled

Hán Chiêu Đế xem đi xem lại sớ tâu đó rồi để sang một bên.

Hôm sau Hoắc Quang toan vào cung triều kiến, nghe được tin Yên Vương Lưu Đán dâng đem sớ cáo giác mình thì sợ hãi không dám vào cung.

Hán Chiêu Đê cho nội thị triệu Hoắc Quang vào. Hoắc Quang vào tối nơi. liền bỏ mũ, phục dưới đất thỉnh tội.

Hán Chiêu Đế nói: ” Đại tướng quân cứ đội mũ vào. Ta biết có người cô”ý làm hại khanh”.

Hoắc Quang khấu đầu nói: “Bệ hạ làm thế nào để biết được?”

Hán Chiêu Đế nói: “Chẳng rất rõ ràng là gì? Việc đại tướng quân kiểm duyệt Vũ lâm quân ở Trường An và điều dụng viện hiệu uý là việc mới xảy ra chưa tới mười ngày. Yên Vương ỏ miền Bắc, sao biết được việc này? Mà dù có biết, viết sớ tấu gửi ngay về làm sao cho kịp được? Vả lại, nếu đại tướng quân muốn làm phản thì cũng chẳng cần điều một viên hiệu uý. Điều đó rõ ràng là có người muốn hãm hại tướng quân, và sớ tấu của Yên Vương là giả.”

Hoắc Quang và các đại thần khác nghe nói, không ai là không phục trí thông minh của Hán Chiêu Đế.

Hán Chiêu Đê sầm mặt, nói với các đại thần “Các khanh cần bắt kẻ đưa sớ tấu giả để thẩm vấn xem sao?”

Thượng Quang Kiệt sợ Hán Chiêu Đế truy xét gắt gao thì âm mưu sẽ bại lộ. liền vội tâu: “Sự việc nhỏ nhặt đó, bệ hạ bất tất phải truy xét làm gì nữa.”

Từ đó về sau, Hán Chiêu Đế bắt đầu nghi ngờ bọn Thượng Quan Kiệt.

Bọn Thượng Quan Kiệt vẫn chưa chịu thôi tiền bàn bạc ngầm với nhau, đề nghị Cái Trưởng công chúa đứng ra, mời Hoắc Quang đến dự tiệc. Chúng inai phục sẵn, đợi khi Hoắc Quang tới thì giết đi, lại cử người báo cho Yên Vương Lưu Đán, gọi ông về kinh.

Thượng Quang Kiệt dự tính sau khi giết Hoắc Quang liền phế luôn Hán Chiêu Đế, để tự mình lên làm hoàng đế. Không ngờ âm mưu đó bị lộ khiến Hoắc Quang biết được.

Hoắc Quang vội vã tâu với Hán Chiêu Đế. Hán Chiêu Đế hạ lệnh cho thừa tướng Điền Thiên Thu gấp rút mang quân tới vây bắt và xử tử bọn Thượng Quan Kiệt.

Hán Chiêu Đế mới hai mốt tuổi thì mắc bệnh mất, không có con nối dõi. Hoắc Quang nghe theo lời người khác, lập cháu của Hán Vũ Đế là Xương Ấp Vương Lưu Hạ lên làm hoàng đế. Lưu Hạ vốn là người lưu đăng, lên ngôi đem theo hơn hai trăm thân tín từ Xương Ấp (nay ở Đông nam Cự Dã, Sơn Đông) về Trường An, ngày ngày vui chơi ăn uống. Mới lên ngôi được hai bảy ngày đã làm 1127 sự việc xấu xa, gây rối loạn cả hoàng cung.

Hoắc Quang và các đại thần họp nhau, cùng dâng thư xin Hoàng Thái Hậu hạ chiếu phế bỏ Lưu Hạ, lập một tằng tôn (cháu gọi bằng cụ) của Hán Vũ Đế là Lưu Trần lên làm hoàng đế, tức Hán Tuyên Đế.

Leave a Reply

Hãy là người đầu tiên bình luận!

avatar
  Subscribe  
Notify of