Cách Thủy Hoàng đối xử với đạo Nho ,bách gia và bọn phương sĩ

Năm thứ 33, Tần Thủy Hoàng đưa những người thường trốn tránh, những người ở rể và những người đi buôn đánh lấy đất Lục Lương, lập thành Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải cho những người bị đi đày đến đấy canh giữ. Ở phía tây bắc, đánh đuổi Hung Nô từ Du Trung…

Lục Tốn thiêu cháy trại quân Lưu Bị

Tin Tào Phi xưng đế truyền tới Thục Hán, kèm theo rất nhiều lời đồn rằng Hán Hiến Đế đã bị Tào Phi giết chết. Hán Trung Vương Lưu Bị tin vào lời đồn đó, đã cho tổ chức tang lễ Hán Hiến Đê ở Thành Đô. Các đại thần cho rằng, Hán Hiến Đế đã…

Tào Thực bảy bước thành thơ

Tôn Quyền chiếm được Kinh Châu, giết Quan Vũ sợ Lưu Bị báo thù, liền phái sứ giả đem thư gửi Tào Tháo tỏ ý sẵn lòng quy thuận và khuyên Tào Tháo nên thuận theo mệnh tròi, lên ngôi xưng đế, Tào Tháo nhận thư, tiện tay đưa cho các thủ hạ xem rồi…

Lã Mông áo trắng qua sông

Lời Tư Mã Ý rất phù hợp với tình hình thực tế. Lưu Bị và Tôn Quyền tuy liên minh vói nhau, nhưng vẫn chứa chất nhiều mâu thuẫn. Khi Lỗ Túc còn sống, luôn chủ trương hoà hảo để cùng nhau đối phó với Tào Tháo. Nhưng khi Lỗ Túc chết đi, người thay thế…

Quan Vũ dìm bảy đạo quân

Sau khi Lưu Bị chiếm được Ích Châu. Tôn Quyền cử người sang đòi lại Kinh Châu. Lưu Bị không đồng ý trả. Vì tranh chấp Kinh Châu, hai bên suýt phá vỡ liên minh. Sau vì Tào Tháo chuẩn bị đánh Hán Trung, trực tiếp uy hiếp Ích Châu, Lưu Bị và Tôn Quyền đều thấy Tào Tháo mới…

Thái Văn Cơ về Hán

Từ sau khi thua trận Xích Bích, Tào Tháo để ra mấy năm chỉnh đốn nội chính, khôi phục quân đội và tự phong là Ngụy Công. Năm 216, lại nâng tước vị của mình là Ngụy Vương (đô thành ở Nghiệp Thành). Uy danh của Tào Tháo ở miền Bắc rất lớn, ngay đến thiên tử của…

Lưu Bị vào Ích Châu

Sau trận Xich Bich, Chu Du lại mất hơn một năm nữa mới đánh quân Tào ra khỏi Kinh Châu. Sau đó, giữa Lưu Bị và Tôn Quyền xảy ra chuyện tranh chấp Kinh Châu. Lưu Bị cho rằng Kinh Châu vốn là của Lưu Biểu, là người anh em đồng tộc với mình. Lưu Biểu chết đi thì Lưu Bị phải là người kế…

Hoa Đà Trị Bệnh

Tào Tháo đại bại ở Xích Bích, chạy về Hứa Đô, trong lòng buồn bã. Đúng vào lúc, đứa con nhỏ mà Tào Tháo yêu mến nhất là Thương Thư lại mắc bệnh nặng, tìm nhiều thầy thuốc chạy chữa vẫn không hiệu quả. Nhìn đứa con sắp chết, Tào Tháo thương cảm thán: "Nếu…


Mã đăng bài: tại đây