Hậu Yên Chiêu Vũ Đế: Mộ Dung Thịnh

Hậu Yên Chiêu Vũ Đế tên là Mộ Dung Thịnh, tự Đạo Viện. Tuổi Dậu. Là con trai trưởng của Mộ Dung Bảo. Sau khi Mộ Dung Bảo bị Lan Hãn giết chết, Mộ Dung Thịnh giết Lan Hãn rồi kế vị. Tại vị 3 năm, bị thuộc hạ làm phản, hành thích bị thương […]

Hậu Yên Huệ Mẫn Đế: Mộ Dung Bảo

Hậu Yên Huệ Mẫn Đế tên là Mộ Dung Bảo, tuổi Mão. Là con trai thứ 4 của Mộ Dung Thuỳ. Kế vị sau khi Mộ Dung Thuỳ qua đời. Tại vị 2 năm, bị cậu là Lan Hãn mưu sát, thọ 44 tuổi. Không rõ nơi chôn cất. Thụy hiệu là Huệ Mẫn Đế, […]

Hậu Yên Thành Vũ Đế: Mộ Dung Thuỳ

Hậu Yên Thành Vũ Đế tên là Mộ Dung Thuỳ, tự là Đạo Minh, hay còn có tên tự là Thúc Nhân. Lúc nhỏ tên là Bá, tự là Đạo Nghiệp, lúc nhỏ tự là A Lục Đôn. Tuổi Tuất. Là con trai thứ 5 của Tiền Yên Văn Minh Đế Mộ Dung Hoàng. Sau […]

Hậu Tần Hậu Chủ: Diêu Hoằng

Hậu Tần Hậu Chủ tên là Diêu Hoằng, tự là Nguyên Tử, Tuổi Tý. Là con trưởng của Diêu Hưng. Kế vị sau khi Diêu Hưng qua đời. Tại vị 2 năm, đầu hàng sau khi Hậu Tần bị Lưu Dụ của Đông Tấn tiêu diệt. Sau đó bị giết chết, thọ 30 tuổi. Không […]

Hậu Tần Văn Hoàn Đế: Diêu Hưng

Hậu Tần Văn Hoàn Đế tên là Diêu Hưng, tự là Tử Lược, tuổi Dần. Là con trai trưởng của Hậu Tần Vũ Chiêu Đế Diêu Trường. Kế vị sau khi Diêu Trường qua đời. Tại vị 23 năm. Khi ông ngã bệnh, con trai Diệu Âm cướp ngôi khiến ông bị sốc rồi qua […]

Hậu Tần Vũ Chiêu Đế: Diêu Trường

Hậu Tần Vũ Chiêu Đế tên là Diêu Trường, tự là Cảnh Mậu. Là con trai thứ 24 của Diêu Dực Trọng. Tuổi Sửu. Sau khi Diêu Tương qua đời, được người trong bộ tộc Khương ủng hộ xưng đế. Tại vị 9 năm, ốm chết, thọ 65 tuổi. Năm sinh, năm mất: 329 – […]

Tiền Tần Hậu Chủ: Phù Sùng

Tiền Tần Hậu Chủ tên là Phù Sùng, là con của Phù Đăng. Kế vị sau khi Phù Đăng bị giết chết. Tại vị 2 tháng, bị quân Tây Tần giết chết. Không rõ nơi chôn cất. Năm sinh, năm mất: ? – 394. Khi Phù Đăng tại vị phong Phù Sùng làm thái tử. […]

Tiền Tần Cao Đế: Phù Đăng

Tiền Tần Cao Đế tên là Phù Đăng, tự là Văn Cao. Tuổi Dần. Là con cháu trong tộc của Phù Kiên. Tại vì 9 năm, bị chết bởi loạn đao trong khi giao chiến, không rõ nơi chôn cất. Thụy hiệu là Cao Đế, miếu hiệu là Thái Tông. Năm sinh, năm mất: 342 […]

Tiền Tần Ai Bình Đế: Phù Phi

Tiền Tần Ai Bình Đế tên là Phù Phi, tự là Vĩnh Tự. Là con trưởng của vợ lẽ của Phù Kiên. Kế vị sau khi Phù Kiên qua đời. Tại vị 1 năm. Bị giết trong khi giao chiến với Đông Tấn. Không rõ nơi chôn cất. Năm sinh, năm mất: ? – 386. […]

Tiền Tần Tuyên Chiêu Đế: Phù Kiên

Tiền Tần Tuyên Chiêu Đế tên là Phù Kiên, tự là Vĩnh Cổ. Còn có tên khác là Văn Ngọc. Tuổi Tuất. Tính tình quả cảm. Là cháu của Phù Kiện, anh họ của Phù Sinh. Sau khi giết Phù Sinh, được quần thần ủng hộ lập làm vua. Tại vị 28 năm. Sau thất […]