Chu Du đánh hỏa công ở Xích Bích

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi dẹp yên miền Bắc, năm 208 Tào Tháo đem đại quân xuống miền Nam đánh Lưu Biểu. Binh mã Tào Tháo chưa tói Kinh Châu, Lưu Biểu đã ốm chết. Con Lưu Biểu là Lưu Tông nghe nói thanh thế quân Tào lớn mạnh thì sợ…

Gia Cát Lượng Vạch Đối Sách ở Long Trung

Sau đại chiến Quan Độ, Lưu Bị chạy tới Kinh Châu nương nhờ Lưu Biểu. Biểu cấp cho Lưu Bị một số người ngựa, cho ra đóng ở Tân Dã (nay là huyện Tân Dã, Hà Nam). Lưu Bị ở Kinh Châu mấy năm, được Lưu Biểu đối đãi như thượng khách. Nhưng Lưu Bị…

Tôn Sách Chiếm Cứ Quan Đông

Trong khi Tào Tháo và Viên Thiệu tranh giành kịch liệt ở miền Bắc thì ở miền Nam, một thế lực cát cứ dần dần lớn mạnh. Đó là anh em Tôn Sách, Tôn Quyền ở Giang Đông (nay là vùng Giang Nam, ở hạ du Trường Giang). Cha của Tôn Sách là Tôn Kiên,…

Đại Chiến Quan Lộ

Lưu Bị chạy đến Nghiệp Thành ( trị  sở của Kỳ Châu, nay ở Tây nam Lâm Chương, Hà Bắc) khiến Viên Thiệu thấy được Tào Tháo là một địch thủ đáng gờm. Vì vậy, ông quyết tâm đánh Hứa đô. Điền Phong, người trước kia khuyên Viên Thiệu đánh Hứa đô hồi trưóc, bày…

Mật Chiếu Trong Đai Áo

Vào năm Tào Tháo đón Hán Đến về Hứa Đô, Từ Châu mục là Lưu Bị bị Viên Thuật và Lã Bố  giáp công, bị thua, phải chạy tới nương nhờ Tào Tháo. Lưu Bị là ngưòi quận Trác (nay là huyện Trác, Hà Bắc), vốn là dòng dõi hoàng thất thài Tây Hán. Ông…

Dời Đô Đi Hứa Thành

lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau loạn Đổng Trác, vương triều Đông Hán chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, không còn điều khiển được các châu quận. Bọn quan liêu, cường hào các địa phương tranh nhau chiếm địa bàn, hình thành cục diện cát cứ khắp nơi. Những kẻ có thế…

Vương Doãn Lập Mưu Trừ Đổng Trác

Đổng Trác thấy đám thứ sử, thái tú đem binh đánh mình, người nào cũng có tính toán riêng, không thể nhất trí liên hiệp với nhau được, nên không cảm thấy có gì đáng sợ, liền tự xưng là Thái sư ở Trường An, bắt Hán Hiến đế gọi mình là "Thượng Phụ" (coi…

Tào Tháo Khởi Binh

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại Tào Tháo là người huyện Triều đất Bái (nay là huyện Bạc tỉnh An Huy). Cha là Tào Tung, con nuôi của một hoạn quan. Từ nhỏ, Tào Tháo đã thông minh lanh lợi giỏi làm việc. Đương thời có một danh sĩ tên là Hứa Thiệu, có…

Viên Thiệu giết Hoạn Quan

Sau đòn tiến công của quân khởi nghĩa Hoàng Cân, vương triều Đông Hán đã rất suy yếu. Tới khi Hán Linh Đế chết, hai tập đoàn ngoại thích và hoạn quan lại tranh chấp kịch liệt, càng đẩy nhanh sự suy sụp của nó. Năm 189, Hoàng Tử Lưu Biện mổi mười bốn tuổi…

Quân Khởi Nghĩa Khăn Vàng

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại Hán Linh Đế u mê, tin vào bọn hoạn quan, giao mọi việc triều chính cho chúng, chỉ vùi đầu vào ăn chơi hưởng lạc. Cửa kho nhà nước dùng hết, để kiếm tiền, bọn chúng liền lập ra một cửa hàng đặc biệt ở Tây Viên. Những…


Mã đăng bài: tại đây