Khởi nghĩa Lục Lâm, Xích Mi

Sự bóc lột, của Vương Mãng cộng với thiên tai liên tiếp khiến nông dân không còn đường nào khác, phải vùng lên khởi nghĩa. Ớ miền Đông và miền Nam đều có nhiều nhóm nông dân nổi dậy chống lại quan binh. Lịch sử Trung Quốc năm 17 Công nguyên, vùng Kinh Châu ở…

Vương Mãng Phục Cổ Cải Chế

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại Hán Thành Đế là một hoàng đế hoang dâm. Sau khi lên ngôi, đại quyền trong triều đình dần dần rơi vào tay ngoại thích (thân, thích của hoàng thái hậu hoặc hoàng hậu). Hoàng thái hậu Vương Chính Quân, mẹ của Thành Đế, có tám anh em,…

Vương Chiêu Quân Sang Hồ ( Hung Nô )

Lịch sử Trung Quốc thời kỳ Hán Tuyên Đế tại vị, triều Hán lại cường thịnh được một thời gian. Lúc đó, các quí tộc Hung Nô tranh giành quyền lực nên thế lực càng ngày càng suy yếu. Sau này, nội bộ Hung Nô chia rẽ, phân lập ra năm thiền vu đánh lẫn nhau liên miên. Trong…

Hoắc Quang Phụ Chính

Để đánh Hung Nô, thông Tây Vực, cộng thêm đời sống xa xỉ, thích phô trương, lại thêm mê tín thần tiên, năm nào cũng mở mang cung điện..., Hán Vũ Đế đã làm hao tốn nhân, tài, vật lực trong nước, hầu như đã sử dụng hết nguồn dự trữ quốc gia tích luỹ…

Tư Mã Thiên viết ký sự

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại một năm sau khi Tô Vũ đi sứ Hung Nô, Hán Vũ Đế phái Nhị Sư tướng quân Lý Quảng Lợi đem ba vạn quân đánh Hung Nô, bị đại bại, hầu như toàn quân bị tiêu diệt, Lý Quảng Lợi phải chạy về. Cháu của Lý Quảng là Lý…

Tô Vũ Chăn Dê

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi Hung Nô bị Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh đánh bại, mấy năm liền không có chiến tranh với triều Hán. Nhưng tuy bên ngoài, Hung Nô tuyên bố là sẽ hoà hảo với triều Hán, trên thực tế vẫn âm mưu xâm phạm Trung Nguyên. Thiển…

Thường Khiêm Mở Đường Sang Tây Vực

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại những năm đầu đời Hán Vũ Đế, có người Hung Nô đầu hàng triều Hán. Qua họ, Hán Vũ Đế biết qua về tình hình Tây Vực (nay là Tân Cưdng và một số nưdc vùng Trung Á). Họ cho biết có nước Nguyệt Chi bị Hung Nô…

Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh

Vệ Thanh xuất thân nghèo hèn. Cha ông Là người hầu hạ trong nhà Bình Dương Hầu Tào Thọ. Khi lớn lên, Vệ Thanh đi chăn ngựa cho Bình Dương Hầu. Sau đó, chị của Vệ Thanh là Vệ Tử Phu được tuyển làm cung phi, được Hán Vũ Đế sủng ái, nên Vệ Thanh…

Phi Tướng Quân Lý Quảng

Lịch sử Trung Quốc năm 129 trước Công nguyên, Hung Nô phái quân xâm phạm Thương Cốc (trị sở nay ở đông nam Hoài Lai, Hà Bắc). Hán Vũ Đế phái Vệ Thanh, Công Tôn Ngao, Công Tôn Hạ, Lý Quảng dẫn quân chia đường tiến đánh. Trong bốn danh tướng đó, Lý Quảng là…

Trận Đánh Dụ Địch Ở Mã Ấp

Hai đời Hán Văn Đế, Hán Cảnh Đê đều áp dụng chính sách vỗ về dân chúng. Trong hơn, 60 năm, từ một thời gian ngắn có loạn bảy nước, còn không xảy ra chiến tranh lớn. Do đó, nền kinh tế được khôi phục và phát triển. Theo nói lại, ở cuối đời Cảnh…