Quân Khởi Nghĩa Khăn Vàng

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại Hán Linh Đế u mê, tin vào bọn hoạn quan, giao mọi việc triều chính cho chúng, chỉ vùi đầu vào ăn chơi hưởng lạc. Cửa kho nhà nước dùng hết, để kiếm tiền, bọn chúng liền lập ra một cửa hàng đặc biệt ở Tây Viên. Những…

Phạm Bàng Vào Nhà Giam

Lịch Sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi Hán Linh Đế mới lên ngôi, Đậu thái hậu lâm triều, phong cha là Đậu Vũ làm đại tướng quân, Trần Phiên là thái uý. Đậu Vũ và Trần Phiên là những nguòi ủng hộ phái danh sĩ. Họ gọi những người bị cấm cố chung…

Sự Kiện Đảng Cố

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi "Ngũ hầu" hoạn quan lên nắm quyền, chúng lại càn rỡ chẳng khác gì Lương Ký. Chúng nắm giữ triều chính, mua quan bán tước, từ trong triều đến các quận huyện trong cả nước, đều có tay chân của chúng. Tình hình xã hội vô…

Lương Ký, Viên Tướng Chuyên Quyền

Lịch sử Trung Quốc thời Vương triều Đông Hán từ Hán Hoà Đế trở đi, các hoàng đế khi lên ngôi đều còn là trẻ con, vị hoàng đế nhỏ nhất là một em bé mới sinh ra được hơn một trăm ngày. Hoàng đế nhỏ tuổi, theo lệ thì Thái hậu sẽ lâm triều…

Trương Hành và máy đo động đất

Thời kỳ Hán Chương Đế trị vì, tình hình chính trị Đông Hán tương đối ổn định. Tới khi Hán Chương Đế mất. con là Hán Hoà Đế nối ngôi, mới lên mười tuổi, Đậu Thái Hậu lâm triều chấp chính để anh là Đậu Hiến nắm đại quyền trong triều, vương triều Đông Hán…

Ban Siêu Ném Bút Tòng Quân

Sau khi Hán Quang Vũ Đế xây dựng vương triều Đông Hán, liền mời một đại học giả là Ban Bưu chỉnh lý lịch sử thời Tây Hán. Ban Bưu có hai con trai là Ban Cố và Ban Siêu, một con gái là Ban Chiêu, từ nhỏ đều theo học văn học và lịch…

Lấy Kinh, Rước Tượng Phật

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại năm sáu mươi ba tuổi, Hán Quang Vũ Đế bị bệnh mất. Thái tử Lưu Trang nối ngôi tức là Hán Minh Đế. Có lần, Hán Minh Đế nằm mơ, thấy có một người vàng, trên đầu có một đạo hào quang sáng chói, bay vòng xung quanh…

Viêm Lạc Dương Lệnh Cứng Cổ

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi Hán Quang Vũ Đế trấn áp xong hai đội quân khởi nghĩa nông dân lớn là Lục Lâm, Xích Mi, lại tiến hành trấn áp hai thế lực cát cứ lớn ở Lũng Hữu và Thục, thống nhất lại Trung Quốc, Hán Quang Vũ Đế đóng…

Lưu Tú Dựng Lại Vương Triều Hán

Lịch sử Trung Quốc sau đại chiến Côn Dương, tiếng tăm của anh em Lưu Dần, Lưu Tú càng lớn. Có người khuyên Canh Thuỷ Đế trừ bỏ Lưu Dần. Canh Thuỷ Đế liền mượn cớ Lưu Dần chống lệnh, xử tội chết. Lưu Tú nghe tin anh bị giết, biết lực lượng mình chưa địch…

Đại Chiến Côn Dương

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại  sau khi Canh Thuỷ Đế Lưu Huyền lên ngôi, liền phái Vương Phượng, Vương Thường, Lưu Tú đem quân đánh Côn Dương (nay là huyện Diệp, Hà Nam). Họ nhanh chóng chiếm được Côn Dương, sau đó lại chiếm được Yên Thành (nay là huyện Yến Thành, Hà…